Sammenhæng i patientforløb er et højt prioriteret mål i psykiatrien i Region Midtjylland, og Årsrapport 2009 om kvaliteten i behandlingspsykiatrien dokumenterer, at der målrettet arbejdes på at styrke sammenhængene.


Sammenhæng i patientforløb er et højt prioriteret mål i psykiatrien i Region Midtjylland, og Årsrapport 2009 om kvaliteten i behandlingspsykiatrien dokumenterer, at der målrettet arbejdes på at styrke sammenhængene.


Årsrapporten viser, at der er fokus på sammenhængene ikke bare internt i psykiatrien, men også eksternt i forhold til kommuner og almen praksis. For det er oftest her, der opstår brist i patientforløb, og det spiller ikke blot ind på den faglige kvalitet, men også den kvalitet, som patienten oplever.

Årsrapporten dokumenterer, at langt de fleste patienter får en sundhedsfaglig kontaktperson, som har den særlige opgave at sikre sammenhæng i den enkelte patientbehandlingsforløb. Og 90 % af patienterne er tilfredse med deres kontaktperson.

Samtidigt svarer 80 % af de voksne patienter, at deres undersøgelser og behandling var godt planlagt.

I 2005 svarede 88 % af de voksne patienter ja til, at de oplevede, at der blev samarbejdet mellem de forskellige steder, de har kontakt til. Det kunne lidt færre – nemlig 83 % svare ja til i den nye undersøgelse.

Psykiatrien har arbejdet ihærdigt på at skabe bedre sammenhæng i patientforløbene for de skizofrene patienter. Årsrapporten viser, at 97 % af de ambulante skizofrene patienter i 2009 havde kontakt til behandlingsstedet enten i form af en kontaktperson eller ved at indgå i et fast samtaleforløb. Der er tale om en stigning fra 92 % i 2007.

For at sikre, at patienter med alvorlig sindslidelse får den nødvendige sociale støtte og fortsatte behandling, udarbejdes der ved udskrivning en aftale.

Aftalerne skal sikre, at patienten ikke udsættes for betydelig helbredsforringelse samt forebygge kriminalitet hos psykisk syge. Psykiatrien har stort fokus på anvendelsen af disse udskrivningsaftaler, og den seneste status viser, at brugen af aftalerne er steget 60 % siden 2007.

Psykiatriens årsrapport giver et indblik i, hvordan kvaliteten af psykiatriens mange ydelser har udviklet sig i 2009, og hvordan Region Midtjylland klarer sig i forhold til de øvrige regioner. Rapporten gør samtidigt status på kvalitetsarbejdet i psykiatrien i Region Midtjylland i forhold til de målsætninger, som er fastsat regionalt og nationalt.

Årsrapporten viser blandt andet:
  • at 69 % af patienterne i sengeafsnittene i voksenpsykiatrien svarer ”enestående” eller ”godt” om deres samlede indtryk af indlæggelsen.
  • 80 % svarer, at de har fået det bedre under indlæggelsen. Begge tal ligger på niveau med landsgennemsnittet og på niveau med en tilsvarende undersøgelse i 2005.
  • at patienterne i vid udstrækning får tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson, og de indlagte patienter i voksenpsykiatrien er meget tilfredse med deres kontaktperson. Blandt de patienter, som ikke har fået tildelt en kontaktperson, er der er stort ønske om at få tildelt en kontaktperson.
  • at 83 % af de indlagte patienter i voksenpsykiatrien tilkendegiver, at der samarbejdes mellem de forskellige aktører, som er involveret i deres behandling. Der er tale om et fald fra 88 % i 2005. Andelen af patienter som svarer, at der er lavet aftaler om tiden efter deres udskrivning, er faldet fra 85 % i 2005 til 72 % i 2009.
  • at på spørgsmålet om ”har du fået skriftlig information om din sygdom og behandling fra dette sengeafsnit” (i voksenpsykiatrien) svarer 66 % nej, hvilket er markant højere end landsgennemsnittet, som er 55 %.
  • at psykiatrien har et særligt ansvar for at sikre, at der tages hånd om patienter, som ved udskrivning vurderes at være ude afstand til at tage vare på sig selv. Det er derfor positivt, at det kan konstateres, at afdelingerne i stigende omfang anvender udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Der er tale om en stigning på 60 % siden 2007.
  • at der er stor fokus på ambulant behandling af skizofrene patienter efter udskrivelse. Dette er væsentlig for at fastholde patienterne i behandling og sikre patienter med lav funktionsevne social støtte. Det er derfor positivt, at 97 % af de ambulante skizofrene patienter i Region Midtjylland havde en stabil kontakt til behandlingsstedet i 2009.
  • at andelen af patienter med skizofreni, som screenes for risiko for selvmord ved udskrivning, er steget fra 81 % i 2007 til 93 % i 2009, hvilket blandt andet tilskrives implementeringen af en fælles psykiatrisk retningslinje for screening af risiko for selvmord.
  • at anvendelsen af tvang i psykiatrien ligger på et forholdsvis stabilt niveau. Antallet af tvangsbehandlinger i Region Midtjylland er i 2009 faldet markant i forhold til året før. 70 % af bæltefikseringer ophører inden for 12 timer.
  • at der blev rapporteret 44 alvorlige utilsigtede hændelser i 2009, herunder 19 selvmord, 20 selvmordsforsøg, 2 rømninger og 1 kontinuitetsbrud.

Se ”Årsrapport 2009 – kvaliteten i behandlingspsykiatrien” 

Flere oplysninger:
Direktør Gert Pilgaard Christensen, 8728 4210, 4036 0141
Cheflæge Per Jørgensen, 8728 4242, 2066 3384