08-07-2010Region Midtjylland har kortlagt et område med cirka fire millioner kubikmeter sand og grus ved Lille Hjøllund sydvest for Silkeborg. Her ligger nok til fem års forbrug af sand og grus i regionen.


I et område 5 kilometer nord for Hampen Sø, tæt på hovedvej 13, har Region Midtjylland har netop kortlagt en større forekomst af sand, grus og sten.
Prøveboringer i området har – sammen med informationer fra områdets eksisterende brøndboringer - afsløret mere end fire millioner kubikmeter sand, grus og sten.
Kvaliteten er dog varierende: Sandmaterialerne kan bruges til beton af bedste kvalitet, hvorimod der mangler finstofindhold til umiddelbart at kunne opfylde kravene til stabilt grus og bundsikring.

Råstoffer til erhvervslivet
”Det er Region Midtjyllands råstofstrategi at sørge for, at de investeringstunge råstoferhverv som teglværker kan få de nødvendige råstoffer. Ikke kun i dag, men også både en og to generationer ud i fremtiden” siger Gert Schou, der er medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland og formand for det rådgivende udvalg for Regional Udvikling..
Denne strategi er tildels opfyldt i form af tidligere kortlægninger efter ler, hvor fundene kan dække Danmarks samlede behov for rødbrændende ler til mursten og tagsten i små 25 år - eller regionens behov i mere end 50 år.
”Nu er tiden kommet til at kortlægge de mængdemæssigt tunge råstoffer som sand, grus og sten” siger Gert Schou.
Sand, grus og sten udgør mere end 80 procent af regionens råstoffer, og især vejprojekter er storaftager af disse råstoffer.

Kommende graveområde
Det nævnte område udgør sammen med 35 interesse¬områder de arealer, som Region Midtjylland er i gang med at kortlægge. Når der som her findes brugbare råstoffer, vil arealet som udgangspunkt blive ”forfremmet” til råstofgraveområde ved den kommende revision af regionens råstofplan. Denne revision indledes i år.
Hvis råstofferne skal udvindes, vil det dog kræve, at ejerne af arealerne selv ønsker det.

Se kortlægningsrapporten fra Lille Hjøllund

Billedtekst: En af de mange prøveboringer ved Lille Hjøllund, som viser en kæmpe ressource af sand, grus og sten. Fotoet er til fri brug. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Yderligere information:

  Gert Schou (A)
medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland
Og formand for det rådgivende udvalg
for Regional Udvikling
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk 
  Lars Kristiansen, råstofgeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5193
Mobil: 2963 0511
lars.kristiansen@ru.rm.dkFakta om råstoffer
30 % af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område. Det er sten, sand, grus, tørv, ler, moler og kalk.
Mens regionen har ansvaret for at kortlægge råstofferne og efterfølgende at lave en råstofplan, er det kommunernes ansvar at give råstofindvindingstilladelser og føre tilsyn med selve råstofindvindingen.
”Råstofplan 2008 for Region Midtjylland” fastlægger dels de 139 råstofgraveområder, hvor der kan gives tilladelse (af kommunerne) til råstofindvinding, dels de 37 råstofinteresseområder, som Region Midtjylland er i gang med at undersøge og kortlægge.