Bredt forlig sikrer budget i balance. Bufferpulje på 37 mio. kr. skal ruste økonomien mod uforudsete udgifter. Trods besparelser prioriterer regionsrådet 16 nye sengepladser til psykisk syge.
Bredt forlig sikrer budget i balance. Bufferpulje på 37 mio. kr. skal ruste økonomien mod uforudsete udgifter. Trods besparelser prioriterer regionsrådet 16 nye sengepladser til psykisk syge.

Samtidig er der enighed om at fremrykke planlægningsarbejdet af en eventuel udflytning af Århus Universitetshospital, Risskov til Skejby mest muligt.

Et nyt sengeafsnit med 16 senge skal give bedre vilkår for psykisk syge. Det er et af resultaterne i den aftale om næste års budget, som regionsrådet i Region Midtjylland indgik 8. september 2010. Bag aftalen om budgettet står Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre samt Poul A. Christensen (uden for parti). Kun Fælleslisten valgte at stå udenfor.

Det nye sengeafsnit får hjemme på Århus Universitetshospital, Risskov og er tiltænkt især skizofrene patienter med udadreagerende adfærd og personer med personlighedsforstyrrelser eller selvskadende adfærd.

- Belægningen på sengeafdelingerne i regionen er høj, og vi hører advarende røster fra fagfolk i psykiatrien om, at der er behov for bedre vilkår for de psykiatriske patienter. Derfor har vi prioriteret dette område, selv om det sker i en tid med voldsomt pres på økonomien, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Budgetforliget fordeler 21,4 mia. kr. til hhv. sundhed, psykiatri og regional udvikling. På det sociale område ligger økonomien hos kommunerne, som køber pladser på sociale tilbud mv. hos regionen.

I forhold til 2010 vokser sundhedsbudgettet næste år med 430 mio. kr.

- På den baggrund kan det virke paradoksalt, at vi i juni måtte vedtage en spare- og omprioriteringsplan på 284 mio. kr. for at få et budget i balance. Årsagen er, at efterspørgslen og forventningerne til sundhedsvæsenet vokser endnu mere. Ny dyr medicin, øget brug af de praktiserende læger og flere udgifter til patientforsikringer er noget af det, der presser økonomien, siger Bent Hansen.

- Der er ingen tvivl om, at både patienter og personale kommer til at mærke den stramme økonomi og de besparelser, vi gennemfører næste år. Men som ansvarlige politikere må vi sikre balance mellem indtægter og udgifter, og jeg er meget tilfreds med, at vi har afsat en bufferpulje på 37 mio. kr. til uforudsete udgifter. Det har vi gjort ved at rationalisere den interne transport og logistik samt spare på en række centrale puljer til udviklingsformål, siger regionsrådsformanden.

- Herudover er der sparet 77 mio. kr. i den centrale administration fra 2007 til 2010. Blandt andet har vi nedlagt 37 stillinger. Så administrationen bærer sin del af besparelserne, siger Bent Hansen.

Ud over de psykiatriske sengepladser øremærker budgetforliget 2 mio. kr. til en forbedret indsats inden for området for smertelindring for kræftpatienter. Desuden er der afsat 1 mio. kr. til en informationskampagne om det akutte beredskab i 2011.

På det præhospitale område udarbejdes der i efteråret 2010 en evaluering af både effekt og kvalitet af de præhospitale ordninger. Evalueringsrapporten forelægges regionsrådet ultimo 2010.

Der tages herefter stilling til behovet for ændringer i serviceniveauet i de enkelte ordninger, idet der i øvrigt henvises til akutforliget, hvor det fremgår, at der skal være døgndækkede akutbiler ved alle fælles akutmodtagelser.

socialområdet tilslutter forligspartierne sig kommunernes ønske om at reducere taksterne for brug af de sociale tilbud med 5 pct.

På området for regional udvikling blev der i forbindelse med budget 2009 gennemført større besparelser for at tilgodese den kollektive trafik. Samtidig blev det vedtaget, at hvis forholdene for den kollektive trafik bedrede sig, skulle besparelserne føres tilbage til områderne for erhvervsudvikling, jordforurening, kultur og uddannelse.

De økonomiske vilkår for den kollektive trafik har nu bedret sig, og derfor tilbageføres der i 2011 32 mio. kr. til disse områder samt til en reservepulje for kollektiv trafik. I årene 2012 – 2014 tilbageføres der hvert år 28 mio. kr.

Budgettet 2. behandles i Forretningsudvalget 14. september og i regionsrådet 29. september.

Flere oplysninger
  • Regionsrådsformand Bent Hansen (S): 4031 3707
  • Anders Kühnau (S): 2360 2768
  • Anne V. Kristensen (V): 2942 3304
  • Bente Nielsen (SF): 2925 9912
  • Poul Müller (K): 2844 5500
  • Jette Skive (DF): 2165 9958
  • Andreas Steenberg (Rad. V.): 2175 7272
  • Poul A. Christensen (Uden for parti): 4023 6272