Ambulatoriet er et tilbud for gravide misbrugere i Region Midtjylland og skal forebygge skader hos de gravides børn
Ambulatoriet er et tilbud for gravide misbrugere i Region Midtjylland og skal forebygge skader hos de gravides børn.

Gravide misbrugere og deres børn får nu mulighed for bedre hjælp, både gennem gravidite-ten og når barnet er født. Børn af misbrugere har risiko for skader, allerede i fostertilstanden. Derfor er en tidlig og målrettet indsat vigtig, for at give barnet og dets familie de bedste mu-lige betingelser.

Region Midtjyllands nye familieambulatorium er et tilbud om hjælp for de gravide misbrugere, både under graviditeten og efter fødslen. Ambulatoriet samler de fagpersoner, der kan hjælpe og støtte de gravide misbrugere og deres børn. Indtil nu har hjælpen været spredt på mange instanser og adresser. Med ambulatoriet skal den gravide kun henvende sig ét sted for at få hjælp. På ambulatoriet kan de gravide få hjælp både af jordemødre, læger, socialrådgivere og psykologer.

"Vi ved, at der er mange problemer forbundet med graviditeten for målgruppen. Med ambula-toriet håber vi at skabe en helhedsløsning, hvor der også bliver taget hånd om de problem-stillinger, der ligger ud over graviditeten, så som boligforhold, parforhold og andre sociale og følelsesmæssige emner. Vi har fokus på at afhjælpe de ting, så de gravide kan have fokus på at være mor og skabe relationer til barnet. Børn der har været udsat for rusmidler under gra-viditeten bliver særligt sensitive. Vi hjælper med at klæde forældrene på, til at kunne se de-res børns særlige behov", siger socialfaglig leder Pernille Kristoffersen fra ambulatoriet.

Familieambulatoriet håber at kunne fange de gravide så tidligt som muligt for at kunne yde en tidlig indsats over for familien. Ved at samle funktionerne håber man også at kunne fange flere, der kunne have brug for ambulatoriets hjælp.
"Det er samtidigt også en stor styrke for os som fagpersoner at tilbuddet bliver samlet. Det giver bedre mulighed for faglig sparring og for udvikling af feltet", siger Pernille Kristoffersen.

Familieambulatoriet bliver oprettet under Region Midtjylland, og er placeret på Århus Universitetshospital, Skejby, med en satellitfunktion på Hospitalsenheden Vest, Herning Sygehus.
Familieambulatoriet er finansieret af projektmidler fra Sundhedsstyrelsen og overgår efter projektets udgang om fire år til bloktilskud. Alle regioner får et familieambulatorium.

Yderligere information
Socialfaglig leder Pernille Kristoffersen: 8949 6304 eller 28347307 eller lægefaglig leder Me-rete Hein 89495566 personsøger 6431