Anæstesiologisk Afdeling på Regionshospitalet Horsens sætter nu ekstra fokus på at reducere fejl og forenkle arbejdsproces-ser ved hjælp af elektroniske løsninger.


Anæstesiologisk Afdeling på Regionshospitalet Horsens sætter nu ekstra fokus på at reducere fejl og forenkle arbejdsprocesser ved hjælp af elektroniske løsninger.

Initiativet knytter an til to store projekter, der begge er ved at blive implementeret på hospitalet: Den Danske Kvalitetsmodel og Patientsikkert Sygehus.

Intensivafsnittet, som er en del af Anæstesiologisk Afdeling, vil digita-lisere ressourcekrævende arbejdsgange samtidig med, at kvaliteten øges. Der er udvalgt to områder, som ønskes optimeret i forhold til afdelingens processer; automatisering af observationsskemaer og medicingivning.

Patienter, som er indlagt på Intensivafsnittet, har akut behov for en optimal og effektiv pleje samt behandling af deres sygdom. Justerin-gen af pleje og behandling hos patienten forventes at blive optimeret ved anvendelse af udstyr fra firmaet Daintel. Løsningen består af et Elektronisk Observationsmodul og et Elektronisk Medicin Modul, som giver overblik over kliniske data og letter lægens valg af behandlings-strategi.

I dag anvender Intensivafsnittet på Regionshospitalet Horsens obser-vationsskemaer på papir til manuel registrering af data fra medico-teknisk udstyr. Da overvågningsudstyret er elektronisk, oplever med-arbejderne det tungt at skulle registrere data på papir, hvorefter de skal taste disse ind i den elektroniske patientjournal (EPJ). Der er desuden tale om en arbejdsgang, der er tidskrævende og rummer en risiko for fejlregistrering.

I forbindelse med implementeringen af den nye teknologi på hospita-let udtaler overlæge Elsebeth Haunstrup: ”Teknologien forandrer ar-bejdet ved, at vi får tidssvarende data og et bedre og mere opdateret overblik. Derved vil der opstå færre fejl”. Oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe har også store forventninger til projektet: ”Jeg forven-ter, at arbejdsprocesserne bliver mere enkle for vores medarbejdere og lægerne bliver understøttet i deres valg af behandlingsform. Det betyder frigivelse af ressourcer, som kan bruges til kerneydelsen; pleje og behandling med større kvalitet og sikkerhed i patientforlø-bet”.

Organisering
Projektet er forankret hos Regionshospitalet Horsens og er støttet af ABT-fonden med 1,2 mio. kr. Der er indgået aftale med Daintel, der er et dansk IT-firma, som har udviklet Critical Information System (CIS by Daintel) specifikt til intensivafdelinger. CIS understøtter alle væsentlige arbejdsfunktioner på Intensivafdelingen. Daintel er Dan-marks førende udvikler og leverandør af IT-systemer til intensivafde-linger med en markedsandel på over 35 procent.


Mere information