Mandag den 21. marts var de fleste af regionspolitikerne i Region Midtjylland samlet til en besigtigelsestur og et temamøde om psykiatri. Centralt på mødet var den fysiske, bygningsmæssige placering af den psykiatriske behandling i nogle ældre hospitalsrammer i Risskov og samt de mange nye og spændende muligheder, som psykiatrien generelt står med netop nu.


Mandag den 21. marts var de fleste af regionspolitikerne i Region Midtjylland samlet til en besigtigelsestur og et temamøde om psykiatri. Centralt på mødet var den fysiske, bygningsmæssige placering af den psykiatriske behandling i nogle ældre hospitalsrammer i Risskov og samt de mange nye og spændende muligheder, som psykiatrien generelt står med netop nu.

Gamle fredede rammer
Mange kender til de ydre rammer af det som har heddet Statshospitalet i Risskov, senere bare for Psykiatrisk Hospital og nu Århus Universitetshospital Risskov. Kernen på det 97.000 kvm store hospitalet er de gamle bygninger, som blev bygget i midten af 1800-tallet, og som siden er blevet fulgt op af byggeri i 60’erne og 70’erne. Det nye byggeri har ikke de samme smukke, æstetiske kvaliteter som det gamle byggeri. Til gengæld er de gamle bygninger svære og dyre at holde ved lige. Det er også en evig udfordring at imødekomme kravene til brugbare lokaliteter med de strenge fredningskrav, som er pålagt de gamle bygninger.

En anden udfordring for de psykiatriske hospitals ledelse er at sikre flugtsikre afdelinger med ikke mindre flugtsikre udearealer til de stadig flere retspsykiatriske patienter. I 70’erne var almindelige høje hegn tilstrækkelige. Kravene til afskærmning er siden steget betydelig, så det i dag er hegn tiltænkt terrorsikrede institutioner som lufthavne.
Udover at se de sikrede afdelinger udefra fik regionspolitikerne også et kig ind på en afdeling for retspsykiatriske patienter.

Nye tider, nye muligheder
Per Jørgensen, cheflæge for psykiatrien i Region Midtjylland, kom i et indlæg til politikerne ind på de ændrede krav og behov, som psykiatrien står med. I disse år bevæger forskningen og behandlingen af de psykisk syge sig stadig tættere på somatikken. En række aktuelle udfordringer er også blevet tydeligere. Således problemet med de psykisk syges ofte mange somatiske livsstil sygdomme, der forkorter deres liv betydeligt.

Raben Rosenberg, ledende overlæge ved Center for Psykiatrisk Forskning, opridsede den psykofarmakologiske udvikling, som på det seneste med nye tekniske scannings- og målemetoder nærmer sig en revolution. Aspekterne af de forventede kommende resultater for psykiatrien er noget nær uforudsigelige. Trods dette, så har psykiatrien stadig et dårligt renomme, hvor mange stadig tænker på ”Gøgereden”s umenneskelige tvang – og kunstige modsætninger mellem en psykologisk forståelse af patienten og den medicinske behandling.

Forbedret samarbejde med og om paitenterne
Politikerne i Region Midtjylland har haft nedsat to udvalg, der har set på henholdsvis samarbejdet mellem psykiatri og somatik samt et udvalg om sammenhængende patientforløb. Udvalgenes arbejde blev ved temamødet afrapporteret af Anders Primdahl (DF) og Henrik Gottlieb Hansen (S). De to udvalgs arbejder og anbefalinger blev diskuteret og på denne måde gjort mere synligt for regionsrådet.

Temadagen blev afsluttet med et oplæg fra Else Marie Damsgaard, professor og ledende overlæge ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Hendes afdeling på Medicinsk Afdeling er rost og præmieret for dets samarbejde med kommunerne for at støtte geriatriske patienter, som udover at tilhøre den ældste del af befolkningen har en række sygdomme, funktionstab og måske har et svagere socialt netværk. Ved et langt målrettet samarbejde med medarbejdere i kommunerne. Det geriatriske ”følge-hjem”-samarbejde har vist sig at være meget bedre for patienterne – og på langt sigt økonomisk sundt for kommuner og region.