Eksperter anbefaler Skejby til akkreditering med bemærkning om, at hospitalet opfylder 98 af 104 kvalitetsstandarder

Fem eksterne kvalitetseksperter har i den forløbne uge gennemgået Aarhus Universitetshospital, Skejby fra den ene ende til den anden for at vurdere, om hospitalet lever op til standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Eksperternes anbefaling er, at hospitalet opnår status som akkrediteret med bemærkninger. Hospitalet er vurderet på 104 standarder i Den Danske Kvalitetsmodel, 98 af standarderne er opfyldt, men på 6 af standarderne har surveyor-teamet bemærkninger og forslag til forbedringer.

- Skejby er et universitetshospital både af navn og af gavn, lød det fra lendende surveyor Helle Ørding, da surveyteamet aflagde rapport fredag den 6. maj efter en travl uge, hvor de blandt andet har gennemgået i alt 18 patientforløb rundt om på hospitalet.

Surveyteamet har gennemført interviews med ledelse og medarbejdere. Talt kvalitet, patientsikkerhed, patientforløb og kontinuitet. Set bygninger, forsyninger, alarm og beredskab. Hørt om samarbejde med praktiserende læger, medicinering, laboratorier og røntgen. Tjekket hygiejne- og personaleforhold. Og surveyerne var imponeret over, hvad de har set og hørt.

- Vi har meget få bemærkninger. Den vigtigste bemærkning er, at retningslinjer opbevares i flere forskellige it-systemer. Desuden printes og opbevares mange dokumenter fortsat ud på papir, så man ikke kan vide, om man står med den seneste version af dokumentet, sagde Helle Ørding.

Surveyor-teamets rapport og anbefaling skal nu behandling i IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. IKAS udarbejder en indstilling til Akkrediteringsnævnet, som i løbet af cirka tre måneder tildeler Skejby en akkrediterings-status.

For Skejby er dette første eksterne survey kulminationen på de seneste to års arbejde med Den Danske Kvalitetsmodel. Chefsygeplejerske Vibeke Krøll sammenfatter rapporteringen fra hospitalets første survey således:

- Tilbagemeldingen fra survey-teamet glæder mig, fordi den viser, at vi har en meget høj kvalitet på Skejby, og at vi er kommet langt med at indføre systemtisk kvalitetudvikling efter standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel, siger chefsygeplejerske Vibeke Krøll.

- Stort set alle medarbejdere været i gang med at beskrive retningslinjer og instrukser og med at sætte sig ind i de mange retningslinjer, og nu har vi fået tilbagemelding på, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Det er et godt udgangspunkt for at få fusionen med Århus Sygehus til at lykkes.

Århus Sygehus havde surveyor-besøg i uge 11 inden fusionen med Skejby til Aarhus Universitetshospital 1. april.

Fakta:

  • Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt system, der skal sikre og videreudvikle kvaliteten i hele det danske sundhedsvæsen.
  • Alle danske hospitaler skal akkrediteres hvert tredje år - dvs. bedømmes i forhold til DDKM.
  • I Region Midtjylland akkrediteres hospitalerne første gang i løbet af foråret 2011.
  • Mere om Den Danske Kvalitetsmodel og IKAS på www.ikas.dk