Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg har i fællesskab ansat en forløbskoordinator. Hun skal agere i grænselandet mellem de to sektorer for at sikre de svageste patienter bedre behandlingsforløb

De sidste planlægningsbrikker lægges på plads inden startskuddet for Viborg Kommunes og Regionshospitalet Viborgs fælles forløbskoordinator-ordning 1. maj.
Fra venstre leder af rehabteam Karen Grøn, Viborg Kommune; forløbskoordinator Anne Bendix; strategisk leder for det kommunale sundhedsvæsen Mette Rohde, Viborg Kommune; afdelingssygeplejerske for akutafdelingen Helle Kornbek, Regionshospitalet Viborg, samt klinisk udviklingssygeplejerske Annette Fenger, Regionshospitalet Viborg.


Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg har i fællesskab ansat en forløbskoordinator. Hun skal agere i grænselandet mellem de to sektorer for at sikre de svageste patienter bedre behandlingsforløb.

Standardiserede forløbsprogrammer og strukturerede pakkeforløb er der udviklet mange af de seneste år for at gøre det offentliges sundhedstilbud så effektive og hurtige som muligt. Men trods alle gode intentioner er der stadig en gruppe ressourcesvage patienter, som har det svært i sundhedsvæsenet i samspillet med egen læge, hospital og kommunal pleje og rehabilitering. Fx patienter med flere kroniske lidelser og mange kontakter til sundhedsvæsenet. Eller socialt udsatte patienter med et begrænset netværk.

Disse patienter vil Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg nu gøre en særlig indsats for. I fællesskab har de ansat en forløbskoordinator, som skal fungere som en slags stifinder og tovholder for patienter, som af forskellige årsager kan have svært ved at gøre brug af de tilbud, der indgår i standardforløbene. Hensigten er at give dem den ekstra støtte, de har behov for, for at få det samme udbytte af sundhedsydelserne som de patienter, der har flere ressourcer at trække på.

Forløbskoordinatoren skal fx hjælpe patienterne med at få samling på og sammenhæng i deres behandlingsforløb. Hun skal hjælpe med at koordinere deres forløb over sektorgrænserne, så de bliver bedre til at holde fast i deres ambulante behandling og genoptræning. Målet er, at patienterne undgår komplikationer, og at de bliver bedre til at tage hånd om deres egen sundhed - med øget livskvalitet og færre unødige indlæggelser til følge.

Mellem hospitalets akutafdeling og kommunens akut- og rehabiliteringsteam
Stillingen som forløbskoordinator er oprettet på forsøgsbasis. Anne Bendix Andersen har fået orlov fra sin stilling som sygeplejerske i nyremedicinsk afsnit på Regionshospitalet Viborg for at gøre intentionerne til virkelighed. Hendes deadline er 31. december 2012.

Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg deler udgifterne - med støtte fra en statslig pulje. Anne Bendix får et ben i hver lejr - med tilknytning til hospitalets akutafdeling og kommunens akutteam og rehabiliteringsteam. Hendes primære base er hospitalets akutafdeling, hvorfra patienterne primært ventes visiteret. Anne Bendix vil have udgående funktion fra akutafdelingen og vil i mindre omfang kunne besøge patienterne i eget hjem.

Endnu fylder intentionerne mest i projektbeskrivelsen. Vejene til at nå målet skal Anne Bendix netop selv brolægge - godt hjulpet af kreativitet, åbenhed og nytænkning.
- Det kommer i høj grad til at handle om at identificere barrierer - for dernæst at bryde dem ned. Jeg ser frem til at lære systemerne at kende fra begge sider, for det kræver helt sikkert forståelse for hinandens vilkår, hvis vi skal rykke, så det kan mærkes for patienterne, siger Anne Bendix.

- Forsøg som dette er helt nødvendige i den store omstillingsproces, sundhedsvæsenet er inde i for tiden. Vi må til stadighed søge at forfine og forbedre vores indsats for at få mest ud af de ressourcer, vi har at gøre godt med. Netop i samarbejdet mellem sundhedsvæsenets aktører kan der vise sig gode muligheder for at skabe mere sundhed for kronen - til syvende og sidst til glæde for patienterne, siger chefsygeplejerske Tove Kristensen, Regionshospitalet Viborg.

Kort om Anne Bendix Andersen:
42 år
Uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Viborg
Master i sygeplejevidenskab
Har arbejdet de seneste 15 år som sygeplejerske i nyremedicinsk afsnit på Regionshospitalet Viborg, herunder også en tid som specialeansvarlig sygeplejerske. I nyremedicinsk afsnit har Anne Bendix fået stor viden og erfaring i forhold til patienter, som er hårdt ramt af kronisk sygdom, bl.a. nyresvigt og diabetes.