Den 14. november 2011 blev HN-prisen overrakt for 39. gang og årets modtager af 900.000 kr. er sygeplejerske, cand. cur og ph.d. studerende Connie Timmermann, Medicinsk afdeling og Forskningsenheden, Hospitalsenheden Horsens (HEH).

Sygeplejeforskningen på HEH har siden 2007, hvor Hospitalsledelsen vedtog en lokal strategi herfor, været i en stabil vækst under ledelse af chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath og oversygeplejerskegruppen på HEH. Det nuværende forskningsprogram for sygeplejeforskning ledes af klinisk sygeplejeforsker Lisbeth Uhrenfeldt (siden 2008) med særligt fokus på kvalitativ forskning inden for borgerens oplevelse af overgange i forbindelse med overflytning mellem hospitaler og hospitalsfunktioner.

Ph.d. studerende Connie Timmermanns projekt er en del af det nuværende forskningsprogram på HEH. Formålet med forskningsprojektet er blandt andet at undersøge, hvilken betydning æstetiske sanseindtryk i hospitalsmiljøet har for mennesker der er indlagt med en livstruende sygdom. Hvilken betydning har f.eks. arkitektur, indretning og udsmykning for patienternes evne til at håndtere alvorlige sygdomme?


-
Positive sanseindtryk i hospitalets rum er ikke en luksus men derimod en livsnødvendighed, når livstruende sygdom rammer et menneske. Jeg tror på, at æstetikken kan være med til at lindre og styrke hospitalsindlagte borgere i en sårbar og svær tid. Æstetikken bliver dermed en vigtig del af omsorg og behandling i fremtidens sundhedsvæsen og i særdeleshed på Hospitalsenheden Horsens, uddyber Connie Timmermann

Baggrunden for projektet er en stigende videnskabelig interesse i forhold til at øge viden omkring betydningen af sanseindtryk for patienter under indlæggelse. Den øgede bevidsthed om betydningen af positive sanseindtryk i hospitalsmiljøet har ført til at De Danske Regioner i 2009 udgav rapporten Helende arkitektur i samarbejde med AAU. Rapporten Det kommende hospital (2010) ses ligeledes udarbejdet på initiativ af De Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen. Begge nationale rapporter er udarbejdet som et led i at kvalificere hospitalsmiljøet som en aktiv og betydningsfuld del at pleje, omsorg og behandling i det Danske Sundhedsvæsen.

På baggrund af eksisterende forskning er det ph.d.-projektets formål at fremskaffe yderligere viden om, hvordan patienter med en livstruende sygdom under indlæggelse oplever og påvirkes af positive sanseindtryk i hospitalsmiljøet.

Projektet er designet som et kvalitativt forskningsprojekt med anvendelse af etnografisk feltarbejde som kilde datagenerering. Feltarbejdet er planlagt som observationer på flere medicinske afdelinger samt uformelle samtaler og kvalitative interview med indlagte patienter. De inkluderede patienter følges over flere dage af deres indlæggelse. Alt feltarbejde foregår på HEH, og resultaterne forventes at kunne forbedre kvaliteten af pleje, omsorg og behandling til hospitalsindlagte patienter. Der udover kan projektet producere ny viden af betydning for indretning af nuværende og fremtidige hospitaler. 

Kontakt for yderligere information

Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, 7842 5006
Sygeplejerske, cand.cur og ph.d.-studerende Connie Timmermann, 2199 9726
Klinisk sygeplejeforsker Lisbeth Uhrenfeldt, 7842 6101

Finansiering
Pilot-projektet og efterfølgende konference i Sverige hvor pilot-projektets resultater blev formidlet, er støttet af Familien Hede Nielsens Fond.

Udover støtte fra prisoverrækkelsen fra Hede Nielsens Familie Fond på 900.000 kr., er Ph.d.-projektet støttet af Hospitalsenheden Horsens med en underskudgaranti samt Dansk Sygeplejeråds Forskningsfond med 100.000 kr.