20-12-2011

Det er tid at komme frem med gode ideer til udvikling i landdistrikterne. Region Midtjylland og kommunerne skal sammen fordele godt 46 mio. kroner fra regeringens 280 mio. kroners pulje og har især fokus på projekter, som forbedrer erhvervsmuligheder og levevilkår samt gavner naturen.

Udviklingen i de midtjyske landdistrikter får nu en hjælpende hånd fra regeringens såkaldte 280 mio. kroners pulje, der består af penge fra EU's landdistriktsmidler. 46,2 af millionerne er nemlig øremærket til udvikling af landdistrikterne i den midtjyske region.
Ud over de 46,2 mio. EU-kroner ventes regionen at bidrage med 16,5 mio. og kommunerne med 28,2 mio. Der bliver således mulighed for at iværksætte initiativer for cirka 91 mio. kroner.
Alle projekter forudsætter kommunal medfinansiering, og nogle desuden en mindre del fra private bidragydere.
Pengene vil blive fordelt i henhold til et program udarbejdet af Regionsrådet og kommunernes kontaktråd KKR.
Ansøgningsfristen er 23. marts 2012.

De projekter, som kan få tilskud, skal kunne rummes inden for en af fire kategorier:

• Attraktive levevilkår – initiativer, der kan understøtte det gode liv på landet. Det kunne eksempelvis være etablering af erhverv i tomme landsbrugsbygninger.

• Nye arbejdspladser – det gælder især jobs inden for turisterhvervet, men det kan også være i energisektoren.

• Netværk og demonstrationsprojekter i fødevaresektoren – her tænkes på etablering eller videreudvikling af større, strategiske netværk på tværs af kommunerne. Det kunne eksempelvis være udvikling af netværket Vestjyske Fødevareoplevelser, der i forvejen omfatter fire kommuner.
Etablerede netværk kan desuden få støtte til at afprøve initiativer og derigennem skaffe sig mere viden.

• Natur og miljø – meningen med disse initiativer er at tilføre det åbne land en mangfoldighed af naturoplevelser for både indbyggere og turister. Det kunne eksempelvis være naturpleje på landbrugsarealer eller bedre adgangs- og parkeringsfaciliteter i forbindelse med attraktive områder.

Det er Fødevareministeriet, der har fordelt de 280 mio. EU-kroner mellem landets fem regioner. Her havde Region Midtjylland forventet at få en langt større del af puljen – 80-90 mio. kroner - blandt andet fordi landdistrikterne udgør en forholdsvis stor del af regionen. I Region Midtjylland findes således seks af landets 16 yderkommuner.
” Vi synes selv, at vi havde en berettiget forventning om et langt større beløb. Der må afgjort være tale om en fejl”, sagde regionsrådsformand Bent Hansen således, da fordelingen af puljen blev kendt.

Klage over fordeling
Nu har Bent Hansen og Anders G. Christensen på vegne af den midtjyske programgruppe skrevet til fødevareminister Mette Gjerskov samt til by-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen for at gøre opmærksom på deres utilfredshed. Samtidig er der indsendt en klage til Fødevareministeriets Departement, hvori regionen påpeger adskillige fejl og mangler i den pointgivning, der ligger til grund for fordelingen af puljemidlerne.
”Det er derfor vores håb, at der allerede nu kan gennemføres en omfordeling af EU-støtterammen”, skriver Bent Hansen og Anders G. Christensen således.
De tilføjer, at det ikke kan vente, til der eventuelt kommer nogle frie penge til rådighed, hvis de andre regioner ikke opbruger deres rammebeløb.
”Det vil ikke kunne anvendes i vores arbejde for at skabe samarbejde mellem kommunerne og regionen og projekter, der kan gøre en forskel. Et sådant arbejde kræver, at der er en ramme af en rimelig størrelse til rådighed fra begyndelsen”, hedder det i brevet til ministrene.

Læs mere om ordningen på regionens hjemmeside 
Læs brevet til fødevareministeren og landdistriktsministeren


Flere oplysninger hos
Midtjyllands sekretariat for 280 mio. kr. puljen:

Karsten Bækgaard, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1702
karsten.baekgaard@ru.rm.dk

Lars Dyrløv Madsen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1141
lars.madsen@ru.rm.dk