Regionssekretariatet


Regionssekretariatet
Skottenborg 26
8800 Viborg

E-mail Regionssekretariatet@stab.rm.dk

 Regionssekretariatet er ansvarlig for betjeningen af Regionsrådet og direktionen. Regionssekretariatet er desuden ansvarlig for regionens centrale juridiske funktion, forsikringsområdet og digital forvaltning samt Region Midtjyllands patientkontor.

Regionssekretariatet er desuden ansvarlig for den interne drift af Regionshuset Viborg og de decentrale regionshuse i Holstebro og Aarhus.

Læs mere om Regionssekretariatet her.

 Vicedirektør
Carsten Lind
Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 7841 0100
Mobil 4081 3412
E-mail carsten.lind@stab.rm.dk

Råds- og Direktionssekretariatet
Marianne Bengtson
Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 2184 8119
E-mail marianne.bengtson@stab.rm.dk

Juridisk kontor
Tina Leutholtz
Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 2033 0891
Email tina.leutholtz@stab.rm.dk

Digital Forvaltning 
Rikke Stein
Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 2135 9030
E-mail rikke.stein@rm.dk 

Patientkontoret
Kitt Pedersen
Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 7841 2360
E-mail KITTPD@rm.dk

Marianne Bengtson
Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 2184 8119
E-mail marianne.bengtson@stab.rm.dk

Intern Service
Ole Echers
Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 2331 0064
E-mail Ole.Echers@rm.dk

 

Mere om sekretariatet

Regionssekretariatet er en central placeret afdeling med ca. 110 medarbejdere, fordelt på fire kontorer, Råds- og Direktionssekretariatet, Juridisk Kontor, Digital Forvaltning & Intern Service og Patientkontoret. 

Regionssekretariatet fungerer som et strategisk og koordinerende bindeled på tværs af organisationen, og som vejlednings- og omvisiteringsfunktion for brugere af sundhedsvæsenet. 

Sekretariatet har stor berøring og samarbejde med regionsrådet og hele koncernen, særligt direktionen, den øvrige administration i regionshusene og administrationerne på hospitalerne samt brugere af sundhedsvæsenet. 

Regionssekretariatet ledes af en vicedirektør med reference til direktionen samt tre kontorchefer: En kontorchef er leder af Råds- og Direktionssekretariatet og Patientkontoret, en kontorchef er leder af Juridisk Kontor og en kontorchef er leder af Digital Forvaltning & Intern Service.

De har hver deres ansvars- og opgaveområde, men fungerer som en samlet enhed, der fastlægger retningslinjer og sikrer en tværgående koordinering af opgaveløsningen både internt og eksternt. 

Råds- og Direktionssekretariatet

Kontoret sekretariatsbetjener det politiske system i Region Midtjylland, dvs. regionsrådet, forretningsudvalget, rådgivende og midlertidige udvalg, Kontaktudvalget, møder med regionale folketingspolitikere m.m.

Sekretariatsbetjeningen omfatter bl.a. planlægning og afholdelse af møder i de politiske fora, planlægning og afholdelse af temamøder og besigtigelsesture for regionsrådet, taleskrivning, opdatering af 'Regionsrådet, hvem, hvad hvor', hvervsdatabase, udbetaling af partistøtte og andre praktiske opgaver i forbindelse med at understøtte regionsrådet, den overordnede koordinering af mødekalender for politiske og administrative møder. 

Kontoret har endvidere en mere overordnet rolle med at varetage regionsrådets og regionsrådspolitikernes interesse internt i administrationen ved at sikre, at det politiske aspekt indtænkes i alle relevante processer og beslutninger. Derudover løses opgaver for direktionen og koncernen, og kontoret fungerer som Regionssekretariatets interne sekretariat.

Kontoret varetager sekretariatsfunktionen for regionsrådsformanden, de to næstformænd for regionsrådet og direktionen samt generelle sekretariatsfunktioner for koncernen. Sidstnævnte indbefatter sekretariatsbetjening af en række forskellige koncerndækkende og strategiske mødefora som: koncernledelsesmøder, Strategisk Sundhedsledelsesforum, Administrativt Sundhedsledelsesforum, Administrativt Ledelsesforum, sundhedsbrugerrådet/patientinddragelsesudvalget, direktionens dialogmøder og Direktionen direkte.

Herudover løses koncerndækkende opgaver som opdatering af organisationsplan og gennemførelse af regionsrådvalg. Endelig løses en række interne opgaver for Regionssekretariatet. Herunder intern økonomifunktion, interne personalemæssige forhold og generelle sekretariatsopgaver. Yderligere varetages også en række opgaver og funktioner med tilknytning til Psykiatri og Social. Det indbefatter henvendelser og klagesager til direktionen eller regionsrådsmedlemmer på psykiatri- og socialområdet samt sekretariatsbetjeningen af to kontaktfora.

Juridisk kontor

Kontoret består af tre enheder: Juridisk Enhed, Forsikringsenheden og De Videnskabsetiske Komitéer. Juridisk Enhed er ansvarlig for juridisk rådgivning og sagsbehandling for hele koncernen. Det drejer sig om en lang række forskellige retslige sagsområder: lejeret og fast ejendom, spørgsmål inden for sundhedslovgivningen og persondataret, bistand i forbindelse med entrepriser og udbud, aktindsigt, sagsbehandling, regionsloven og myndighedsfuldmagt, aftaler og kontrakter, retssager og inkasso, juridiske opgaver i forbindelse med de nye sygehusbyggerier, herunder særligt DNU, IT-retslige spørgsmål herunder telemedicin, it-projekter og samarbejder.

Derudover varetager enheden opgaver vedrørende borgerhenvendelser som f.eks. serviceklager på sundhedsområdet. 

Forsikringsenheden varetager alle koncerndækkende opgaver vedrørende forsikringer, ligesom den administrerer de selvforsikrede områder div. patientforsikringsskader, ansvarsskader og arbejdsskader. 

Enheden for de videnskabsetiske komitéer sekretariatsbetjener de to videnskabsetiske komitéer i Region Midtjylland, som behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabslige forskningsprojekter. Derudover håndteres en række forskningsretlige spørgsmål i øvrigt, herunder regionens forskningsanmeldelser. 

Patientkontoret

Patientkontoret har ansvaret for patientvejlederfunktionen, der er en opgave lovfæstet i Sundhedsloven. Patientkontoret bidrager med hjælp og vejledning til patienter om: sundhedsvæsenets ydelser og patienters rettigheder, ventetider og frit valg af sygehus, mulighederne for omvisitering til private aftale- samt samarbejdssygehus, mulighederne for behandling i udlandet, muligheder for borgere fra andre EU/EØS lande, der ønsker behandling i Danmark, klage- og erstatningsmuligheder og kørsel til og fra hospital. 

Patientkontoret varetager ligeledes den centrale fælles omvisiteringsfunktion. Patientkontoret informerer praktiserende læger og praktiserende speciallæger om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning, behandlingsfrister m.m.

Patientkontoret bidrager ligeledes med viden til hospitalernes udarbejdelse og vedligeholdelse af indkaldelsesbreve, ligesom kontoret har rådgivningsfunktion og videreformidling af klager fra Styrelsen for Patientklager.

Patientkontoret formidler relevante oplysninger til brug af udvikling af service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i regionens sundhedsvæsen. Endvidere formidler kontoret relevante oplysninger om omvisitering til brug for udviklingen af kapaciteten på regionens hospitaler.

Digital Forvaltning & Intern Service

Digital Forvaltning
Kontoret har til formål at fremme den administrative digitalisering i Region Midtjylland og er ansvarlig for at sikre, at der arbejdes systematisk med informationssikkerhed i hele regionen, inden for en fælles ramme. Region Midtjyllands DPO-funktion er også en del af Digital Forvaltning. 

Digital Forvaltning betjener Informationssikkerhedsudvalget, Direktionen og andre ledelsesfora i forhold til spørgsmål vedrørende organisatoriske aspekter af it for det administrative område og betjener sammen med It Lederforum for It.

Digital Forvaltning varetager systemejerskaberne for nogle af regionens tværgående administrative it-systemer som f.eks. telefoni, kontorpakker, videokonference og det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH). Derudover er Digital Forvaltning med i udviklingen af forskellige strategier, bl.a. for mobility og forestår aflevering til arkiv.

Region Midtjyllands ESDH-system er ejet af en brugerklub – Brugerklubben SBSYS. Digital Forvaltning bidrager i høj grad til det arbejde, der foregår i brugerklubben både i form af test af nye versioner og generelt i udvikling af systemet sammen med leverandøren og de øvrige medlemmer.

Informationssikkerhed
Til at understøtte arbejdet med informationssikkerhed i Region Midtjylland er Digital Forvaltning ansvarlig for udarbejdelse af den årlige risikovurdering af kritiske it-systemer samt koordinering af den interne handleplan for informationssikkerhed i samarbejde med It. Derudover er Digital Forvaltning tovholder for det interne arbejde med awareness om informationssikkerhed for medarbejderne, hvilket blandt andet omfatter opmærksomhedskampagner.

Digital Forvaltning er repræsenteret i Informationssikkerhedsfunktionen i Region Midtjylland, som også rummer repræsentanter fra Juridisk kontor samt ledelsessekretariatet i It. Informationssikkerhedsfunktionen sekretariatsbetjener desuden Styregruppe for Informationssikkerhed.

Databeskyttelsesrådgiverfunktionen er organisatorisk en del af Digital Forvaltning og den består af Region Midtjyllands Databeskyttelsesrådgiver (DPO) samt en juridisk specialkonsulent.

Intern Service
Kontoret for Intern Service er ansvarlig for, at de fysiske rammer i regionshusene fungerer optimalt. Det betyder blandt andet, at Intern Service sørger for driften af regionshusene, herunder også sikring og adgangsforhold, og har ansvaret for den daglige rengøring, kantinefunktion, bemanding af receptionerne, postfordeling m.v. 

Regionshusenes servicepersonale er derfor også tilknyttet Regionssekretariatet. 

Derudover varetager Intern Service administrationen af den fælles feriefond for Region Midtjylland, der udlejer ca. 50 ferieboliger i Danmark og enkelte i udlandet til ansatte i Region Midtjylland, ligesom kontoret sekretariatsbetjener feriefondens bestyrelse. 

 

Hent hele organisationsplanen som pdf her (fil opdateret maj 2022).