Region Midtjylland har udarbejdet et forslag til en ny psykiatriplan, som sætter rammen for udviklingen af psykiatrien i de kommende år. Region Midtjyllands psykiatriplan bygger videre på eksisterende indsatser og beskriver regionsrådets ambitioner inden for følgende temaer:

  • Udredning og behandling
  • Patienter, pårørende og peers
  • Viden, udvikling og stærke faglige miljøer
  • En attraktiv arbejdsplads
  • Sammenhæng
  • Børn og unge
  • Mental sundhed
  • Lighed og afstigmatisering
  • De bygningsmæssige rammer

Forslaget til psykiatriplan indeholder store ambitioner på psykiatriens vegne, som forudsætter en gradvis opbygning af den nødvendige kapacitet og de nødvendige indsatser. Nogle ambitioner er konkrete og vil forholdsvis let kunne realiseres på kort sigt, mens andre skal kvalificeres nærmere og indgå i prioriteringen af regionens budget i de kommende år. Implementeringen af psykiatriplanen vil derfor ske gradvist over en længere årrække, hvor der løbende skal sættes handling bag de enkelte ambitioner.

Tidsplan og bilag

Regionsrådet besluttede den 23. august 2023 at sende forslaget til psykiatriplan i offentlig høring frem til den 11. oktober 2023.

En bred kreds af interessenter på sundhedsområdet har modtaget høringsversionen direkte. Derudover har alle interesserede mulighed for at afgive høringssvar. Alle høringssvar sendes elektronisk til sundhed.psykiatriplan@rm.dk. Alle modtagne høringssvar vil indgå i den videre proces frem mod regionsrådets endelige behandling af psykiatriplanen på regionsrådsmødet den 20. december 2023. Høringssvarene vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling.

Du kan se regionsrådssagen her. Som bilag til sagen finder du udkastet til psykiatriplan, en oversigt over høringsparter samt et brev til høringsparterne.

Hvis du ønsker at få høringsmaterialet tilsendt via mail, kan du sende en mail til sundhed.psykiatriplan@rm.dk.

Regionsrådet håber, at rigtig mange vil læse og afgive deres kommentarer til udkastet til psykiatriplan for Region Midtjylland.