Patienter der slås med sygdomme som ikke kan kureres, kaldes for kronikere og de har sjældent glæde af at tilbringe måned efter måned på et hospital. Men hvilken hjælp har de så gavn af? Region Midtjylland har netop haft en delegation i USA for at samle den nyeste viden på området, som hver dag lægger beslag på mange af Regionshospitalets senge og ressourcer.Patienter der slås med sygdomme som ikke kan kureres, kaldes for kronikere og de har sjældent glæde af at tilbringe måned efter måned på et hospital. Men hvilken hjælp har de så gavn af? Region Midtjylland har netop haft en delegation i USA for at samle den nyeste viden på området, som hver dag lægger beslag på mange af Regionshospitalets senge og ressourcer.

For at se på de tilbud, som andre lande giver deres kroniske patienter, har en gruppe politikere, læger og embedsmænd fra Region Midtjylland netop besøgt den amerikanske sundhedsorganisation Kaiser Permanente i Denver, Colorado.

Kaiser Permanente er en internationalt førende sundhedsorganisation med en systematisk indsats mod kroniske lidelser.

- I et meget differentieret amerikansk sundhedsvæsen fremstår Kaiser Permanente som en organisation, hvor Region Midtjylland kan hente betydelig inspiration i det videre arbejde med indsatsen over for borgere med kronisk sygdom, siger formand for udvalget for primær sundhed Aage Koch-Jensen (C), der netop er vendt hjem fra U.S.A.

- Vi blev utrolig godt modtaget af kompetente fagpersoner, og der var villighed over hele linjen til at dele viden og indsigt med os, fort-sætter Aage Koch-Jensen. (C)

Stram plan for patienterne
Kaiser Permanente er karakteriseret ved at være et integreret sundhedssystem. I den model arbejder hospital, praktiserende læge, apotek og hjemmepleje i samme organisation. Derved formår Kaiser Permanente at gennemføre de eftertragtede systematiske patientforløb, hvor delforløbene er sammentænkte - ikke kun overfor patienterne - men også i forhold til sundhedspersoner ansat i organisationen.

En anden af styrkerne hos Kaiser Permanente, er evnen til at beskri-ve og dokumentere de enkelte patientforløb fra start til slut. De indsamlede data bliver brugt aktivt for at opnå bedre resultater til gavn for patienterne.

For eksempel møder en patient med diabetes sundhedspersonale, der altid har adgang til de nødvendige oplysninger.

Flere faggrupper giver hurtigere hjælp
Et andet eksempel på hvordan Kaiser Permanente, efter danske for-hold, bruger personalet på en nyskabende måde, er integrationen af farmaceuter i patientforløbene. I nogle tilfælde møder patienten først en farmaceut og siden en læge. Tanken er, at lægen kan koncentrere sig om fremadrettet behandling, når medicinforbruget på forhånd er afdækket.

Baggrunden for Kaiser Permanentes gode resultater med kroniske li-delser findes i organisationens udfarende, opsøgende og vedholdende tilgang til patienterne. Meningen er at styrke patientens mulighed for egenomsorg

Lægeformand har store forventninger
Selvom der stor forskel mellem det amerikanske og danske sund-hedsvæsen, er der meget vi kan lære, mener formanden for de praktiserende læger i Region Midtjylland, Egon Juul-Andersen.
- Det gælder blandt andet udviklingen af den praktiserende læges rol-le og hvordan vi med systematisk opfølgning af kvalitet i patientbe-handlingen kan forbedre indsatsen på kronikerområdet, vurderer han.

I efteråret fremlægger Region Midtjylland et forslag til en samlet mål- og handleplan for en indsats for borgere med kroniske lidelser. Kommuner og praktiserende læger bliver indbudt til at deltage i arbejdet. Også erfaringer fra studieturen indgår også i dette oplæg.

Flere oplysninger
Aage Koch Jensen (C), Bjerringbro, formand for udvalget for primær sundhed, tlf. 8668 3838 / 2464 3496

Egon Juul-Andersen, Brabrand, formand for de praktiserende læger i Region Midtjylland, tlf. 8626 0722