Hvilke fordele er der ved traditionelle tilbud for børn med autisme? Hvilke fordele er der ved at træne børnene efter den intensive træningsmetode, ABA (Applied Behavior Analysis)? Og hvad betyder en tidlig indsats for børnene? For at besvare spørgsmålene har Videnscenter for Autisme og MarselisborgCentret arrangeret en konference i Århus tirsdag den 20. februar 2007. Socialminister Eva Kjer Hansen er inviteret til at åbne konferencen

Hvilke fordele er der ved traditionelle tilbud for børn med autisme? Hvilke fordele er der ved at træne børnene efter den intensive træningsmetode, ABA (Applied Behavior Analysis)? Og hvad betyder en tidlig indsats for børnene?

For at besvare spørgsmålene har Videnscenter for Autisme og MarselisborgCentret arrangeret en konference i Århus tirsdag den 20. februar 2007. Socialminister Eva Kjer Hansen er inviteret til at åbne konferencen, og blandt oplægsholderne er den internationale kapacitet på området Patricia Howlin, der er professor i klinisk børnepsykologi ved Psykiatrisk Institut i London, og som har ledet evalueringer af forskellige behandlingsmodeller i forhold til børn med autisme.

Dagens store emne bliver den nyligt offentliggjorte og omdiskuterede rapport, der bl.a. omhandler forskellen mellem de tilbud, der almindeligvis gives børnene i Danmark og den intensive træningsmetode ABA.

Rapportens hovedansvarlige Kjeld Høgsbro, seniorforsker på AKF, vil fortælle om rapportens resultater, der bl.a. viser, at de almindelige tilbud udvikler børnene mere hvad angår IQ, sprogligt niveau og selvhjælpsfærdigheder. Til gengæld er ABA bedre, når det gælder at udvikle børnenes sociale kontakt. ABA-tilbuddet er ligeledes bedre i stand til at inddrage forældrene.

”Evalueringen viser, at forældrene ofte mangler viden om, hvordan de skal forholde sig til børnenes problemer. De ved ikke, hvilke hensyn de skal tage, og hvilke krav de bør eller kan stille til børnene. Der er et udækket behov for information og rådgivning blandt forældre i de traditionelle tilbud, hvorimod tilfredsheden er stor inden for ABA-tilbud”, oplyser Kjeld Høgsbro og fortsætter:

”Pædagogerne under ABA-tilbuddet satser på en mere målrettet træning, hvor de i samarbejde med forældrene støtter normal adfærd og sætter grænser for uhensigtsmæssig adfærd. Pædagogerne i de øvrige tilbud er derimod mere parate til at acceptere børnenes specielle adfærd. De tager i højere grad udgangspunkt i egen uddannelse, kollegiale støtte og diskussion, og det gør dem mere pragmatiske, når de udvikler principper og holdninger til det enkelte barn”.

Der er også en personlig slagside for pædagogerne i ABA-tilbud.
”Pædagogerne i det københavnske ABA-tilbud er mere belastet, hvad angår psykisk arbejdspres og en ensom arbejdssituation. Og når en pædagog, der er tilknyttet et barn, har sygefravær, er det svært for kollegaerne at overtage, der har tillige været en større udskiftning blandt pædagogerne”, oplyser Kjeld Høgsbro.

Resultatet er på mange måder overraskende og peger frem mod nye overvejelser.
”Evalueringen rejser en række spørgsmål vedrørende styrken i de almindelige tilbud i Danmark og funktionen af forældreinddragelse, som peger på yderligere undersøgelser af datamaterialet og på nye teoretiske overvejelser såvel som udviklingsarbejder inden for tilbuddene til førskolebørn med autisme”, udtaler konsulent for MarselisborgCentret Karen Wessel Fyhn.

Evalueringen skal ses som led i MarselisborgCentrets flerårige engagement i at dokumentere og forbedre indsatsen for børn med forskellige former for funktionsnedsættelse og deres forældre. Rapporten: ”ETIBA, en forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior Analysis)”, MarselisborgCentret, 2007, kan downloades på MarselisborgCentrets hjemmeside www.marselisborgcentret.dk/autisme eller rekvireres fra MarselisborgCentret.


Yderligere oplysninger om evalueringens faglige indhold og design kan rettes til:

Seniorforsker, Ph.D., Kjeld Høgsbro, AKF, der har været faglig ansvarlig projektleder for og hovedforfatter til evalueringen, tlf. 33110300.

Cand.mag. Karen Wessel Fyhn, MarselisborgCentret, medlem af projektgruppen, deltaget ift. dataindsamling og analyse af visitationspraksis, tlf. 8949 1296, mail: kwf@marselisborgcentret.dk


Om evalueringens overordnede tilrettelæggelse og organisering:


Cand.mag. Betty Nørgaard Nielsen, MarselisborgCentret, 20991259