20.02.07: Region Midtjylland har i en længere periode arbejdet med et koncept for tilsyn med de sociale tilbud. I dag blev det højaktuelle tema drøftet i regionens Forretningsudvalg. Tilsynet er ét af de værktøjer, der skal bidrage til at sikre brugerne af regionens tilbud en indsats baseret på faglighed, respekt og omsorg.

Region Midtjylland har i en længere periode arbejdet med et koncept for tilsyn med de sociale tilbud. I januar måned drøftede underudvalget vedrørende service, kvalitet og struktur oplægget, og i dag blev det højaktuelle tema drøftet i regionens Forretningsudvalg. Tilsynet er ét af de værktøjer, der skal bidrage til at sikre brugerne af regionens tilbud en indsats baseret på faglighed, respekt og omsorg.

– Men tilsynet gør det ikke alene. Synlig og tydelig ledelse, fokus på medarbejderkompetencer og faglig udvikling, og endelig en kultur båret af åbenhed og respekt for brugerne er helt centrale værktøjer, når der skal sikres gode vilkår for brugerne af Region Midtjyllands sociale tilbud, udtaler Bent Hansen (S), formand for regionsrådet.

Anne Jastrup, direktør for psykiatri- og socialområdet gør opmærksom på, at tilsynet er et supplement til det daglige arbejde i tilbuddene.
– Det er vigtigt at huske på, at vi ud over arbejdet med tilsynet har et nært samarbejde med medarbejdere og ledere på tilbuddene. I Region Midtjylland værner vi om en kultur, hvor vi lægger vægt på at rose den gode indsats, men heller ikke er bange for at stille kritiske spørgsmål til os selv og hinanden. At fastholde disse værdier er en ledelsesopgave, som vi er meget opmærksomme på, siger Anne Jastrup.

Region Midtjylland har allerede vedtaget et program for ledelsesudvikling på flere niveauer i organisationen, men derudover vil der i 2007 blive iværksat en række tiltag med fokus på god institutionsledelse og kompetencer, som medarbejdere skal mestre i det sociale arbejde. Initi-ativerne vil være centrale og suppleres af det enkelte tilbuds egen uddannelses- og supervi-sionsindsats i forhold til medarbejderne.

I Region Midtjylland har der i de seneste måneder pågået et arbejde med udvikling af tilsynsfunktionen. I januar drøftede det politiske underudvalg vedrørende service, kvalitet og struktur på socialområdet konceptet, som der i dag var opbakning til i Forretningsudvalget. Konceptet drøftes endeligt i regionsrådet den 28. marts.

- Med regionens koncept for tilsyn bemærker jeg særligt, at tilsynet er uafhængigt, at der også foretages uanmeldte tilsyn og at brugerne og de pårørende involveres direkte, siger Bent Han-sen.

I arbejdet med tilsyn vægter Region Midtjylland at skabe rammer, hvor det bliver muligt for brugerne og de pårørende at give udtryk for deres oplevelser af forholdene på tilbuddene. Bru-gere og pårørende inviteres derfor med i tilsynet, ligesom der vil være mulighed for enesamta-ler med tilsynsmedarbejderne.

Ud over den kontrol som tilsynet skal sikre, vil tilsynet i Region Midtjylland samtidig være et bidrag til kvalitetsudvikling. Tilsynet skal skabe synlighed omkring udviklings- og indsatsområ-der, give anledning til refleksion, læring og nye handlemuligheder for medarbejdere og ledere og dermed forbedre vilkårene for brugerne.

– Region Midtjylland arbejder i øvrigt med blandt andet bruger- og pårørendeundersøgelser, arbejdsklimaundersøgelser og en række kvalitetsudviklingsprogrammer, i bestræbelserne på at at udvikle og forbedre vores indsats, siger Anne Jastrup.

Bent Hansen følger op og understreger, at det systematiske arbejde med kvalitetsudvikling er højt prioriteret i Region Midtjylland.
– Men vi skal også være åbne overfor, at vores samarbejdspartnere tager stilling til vores ind-sats. Jeg har derfor skrevet til Landsforeningen LEV med ønsket om at de vil tage kontakt til os, hvis de er bekendt med kritisable forhold på Region Midtjyllands tilbud. Vi skal være åbne overfor kritik – både fra vores egen organisation men også fra omverdenen, Bent Hansen.

Kommentar:
Formand for regionsrådet, Bent Hansen, 8728 5010 / 4031 3707
Direktør for Psykiatri- og Socialområdet, Anne Jastrup, 8728 5050 / 4082 1165