Flere medarbejdere på de psykiatriske afdelinger skal uddannes til kulturmedarbejdere og samarbejdet mellem psykiatri og tolke skal udbygges. Det er hovedkonklusionerne i en ny evalueringsrapport af et treårigt projekt i Regionspsykiatrien Herning og Holstebro

Flere medarbejdere på de psykiatriske afdelinger skal uddannes til kulturmedarbejdere og samarbejdet mellem psykiatri og tolke skal udbygges. Det er hovedkonklusionerne i en ny evalueringsrapport af et treårigt projekt i Regionspsykiatrien Herning og Holstebro.

Evalueringsresultaterne af projekt ”Styrket behandlingsindsats over for patienter med anden etnisk baggrund” viser, at det har stor betydning at have medarbejdere med sundhedsfaglig og flerkulturel baggrund. På den måde kan misforståelser, som skyldes kulturelle forskelle, mellem patient og personale lettere undgås og tilgangen til patienten bliver mere respektfuld. Samtidig kan patienterne lettere forstå, hvad psykisk sygdom og behandling er i Danmark, og de vil være mere tilbøjelige til at tage imod et behandlingstilbud. Rapporten tydeliggør også, at der skal gøres en indsats for at kvalificere tolke. Det skal ske gennem udvælgelse af de dygtigste kandidater, bedre undervisning af tolke og et generelt styrket samarbejde med tolkene.

På baggrund af evalueringsresultaterne anbefaler projektets styregruppe, at flere medarbejdere på de psykiatriske afdelinger uddannes til kulturmedarbejdere og at samarbejdet mellem psykiatri og tolke udbygges.

Fakta
Læs rapporten på: http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/aktuelt

Projekt ”Styrket behandlingsindsats overfor patienter med anden etnisk baggrund” har varet fra 1. juni 2004 til 30. maj 2007 i Regionspsykiatrien Holstebro og Herning. Baggrunden for at sætte projektet i gang stammer fra det tidligere Ringkjøbing Amt, hvor sindslidende med anden etnisk baggrund end dansk var fremhævet som et særligt indsatsområde i psykiatriplanen fra 2002.

Projektet har været finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som i 2003 bevilgede i alt 1.478.000 kr. til det treårige projekt.

Yderligere oplysninger
Distriktschef i Distrikt Vest, Gert Pilgaard Christensen,
tlf.: 87 28 42 10.