DR1 bragte i programmet “21 Søndag” søndag den 17. juni 2007 et indslag om operationer for blærehalskræft foretaget på Regionshospitalet Holstebro. Patienter og seere kan kun stå tilbage med en fejlagtig oplevelse af, at operationerne foregår med en uhensigtsmæssig teknik, der skader patienterne. Dette er ikke korrekt, skriver hospitalsledelse Vest i en pressemeddelse.

DR1 bragte i programmet “21 Søndag” søndag den 17. juni 2007 en udsendelse, hvor konklusionen for seerne må have været, at de udførte operationer ved Regionshospitalet Holstebro er foregået med en uacceptabel teknik, som har påført op til 50% af patienterne væsentlige gener i form af potensforstyrrelser. Det anføres desuden, at patienterne ikke har fået information om potensproblemerne og de muligheder, der har været for at undgå problemet.

Det fremgik ikke af udsendelsen, at operationerne på Regionshospitalet Holstebro i hele forløbet er foregået i et tæt samarbejde med Urinvejskirurgisk Afdeling, Skejby Sygehus. Alle operationer er udført i overensstemmelse med de principper og retningslinier, der anvendes ved afdelingen i Skejby og en del af operationerne i Holstebro er enten udført af eller med urologer fra Skejby Sygehus som deltagere. Det fremgik heller ikke, at der i forløbet er henvist en række patienter - i alt 6 - til operation med forsøg på bevarelse af nerverne på Skejby Sygehus. Alle henvist, fordi de i forbindelse med informationen ønskede sig henvist til den nervebevarende operation.

Tilsvarende kan oplyses, at ialt 13 patienter er blevet henvist fra Skejby Sygehus til Regionshospitalet Holstebro til operation.

Det fremgik ikke af udsendelsen - og det er afgørende - at samtlige patienter har fået skriftlig information fra afdelingen, Kræftens Bekæmpelses informationsmateriale om blærehalskræft samt video udarbejdet af Patientforeningen PROPA udover den grundige mundtlige information alle patienter har modtaget forud for operationen. Der er ikke til alle patienter givet systematisk information om nervebevarende operation. Samtlige patienter har fået information om den betydelige risiko for potensforstyrrelser og for egnede patienter, hvor potensproblemet har været et tilbagevendende emne under diskussionerne, har mulighederne for at henvise til Skejby været omtalt.

Den svenske overlæge, Göran Ahlgren, Malmø, der medvirker udtaler sig formentlig generelt og med et perifert og mindre konkret kendskab til den foreliggende center-satellitaftale mellem Skejby Sygehus og Regionshospitalet Holstebro og de patienter, der er opereret i Holstebro. I denne sammenhæng er overlæge Göran Ahlgrens udtalelser i bedste fald vildledende og kan kun bidrage til ængstelse hos de berørte patienter. Det er iøvrigt bemærkelsesværdigt, at DR1 ikke har involveret danske urologer i udsendelsen og specielt ikke fra universitetsafdelingen ved Skejby Sygehus, der som ovenfor anført har været den afdeling, der har skullet sikre, at kvaliteten af operationerne i Holstebro har været tilfredsstillende.

Det er korrekt, at der ikke foreligger skriftlig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen med godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Skejby Sygehus og Regionshospitalet Holstebro. Når man valgte at udføre operationerne under de nøje aftalte betingelser ved Regionshospitalet Holstebro skal det ses i lyset af det hastigt stigende antal patienter, der har brug for operationen. Man har med samarbejdet ønsket at medvirke til at holde ventetiderne nede på så lavt et niveau som muligt. Initiátivet skal derfor ses som en proaktiv handling for at komme på forkant med udviklingen, naturligvis under iagttagelse af høj faglig kvalitet.

Samtlige operationer og patientforløb er på sædvanlig måde indrapporteret til Sundhedsstyrelsen. Der er derfor ikke foregået noget ulovligt ved Regionshospitalet Holstebro og Sundhedsstyrelsen har været fuldt informeret om, at operationerne er foregået og foregår.

Direktøren for Sundhedsstyrelsen bebudede en undersøgelse af de radikale prostatektomier (operationer for blærehalskirtelkræft) i Danmark. Regionshospitalet Holstebro hilser denne undersøgelse velkommen og imødeser den med sindsro.

Hospitalsenheden Vest finder, at DR1´s udsendelse bestemt ikke bidrog til saglig belysning af en for patienterne vigtig sag. Patienterne og seerne kan kun stå tilbage med en fejlagtig oplevelse af, at operationerne udført på Regionshospitalet Holstebro foregår med en uhensigtsmæssig teknik, der skader patienterne. Dette er ikke korrekt.

Der er i perioden november 2004 og frem til oktober 2006 opereret ialt 104 patienter. I 2007 er der indtil nu opereret ialt 53 patienter. Alle er opereret efter de retningslinier, der er fastlagt i samarbejde med Skejby Sygehus og uden der i den løbende kvalitetskontrol har været anledning til bemærkninger.

Det må på denne baggrund forventes, at DR1 giver mulighed for at problemstillingen kan blive behandlet i den rette og saglige sammenhæng og på en lige så iøjenfaldende måde som det sket i ’21 Søndag”.

Det kan oplyses, at samtlige patienter, der er blevet opereret på Regionshospitalet Holstebro vil blive kontaktet med brev med tilbud om at kunne få en samtale med de kirurger, der har opereret patienterne. Samtlige patienter, der måtte ønske det kan deruodver få hjælp af enten afdelingen eller af Patientvejlederkontoret i Regionshuset i Viborg til fremsendes af klagesag til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Det kan derudover oplyses, at formanden for patientforeningen PROPA, Poul Erik Pyndt , den 11. juni 2007 mundtligt har meddelt Regionshospitalet Holstebro, at han håber, at operationerne på Regionshospitalet Holstebro kan fortsætte bl.a. p.g.a. den korte ventetid. Naturligvis under den forudsætning, at patienterne tilbydes den samme kvalitetsmæssige standard på center og satellit.

Der foreligger en redegørelse for gennemførelsen af de radikale prostatektomier ved Regionshospitalet Holstebro. Redegørelsen kan rekvireres på mail supoj@ringamt.dk.

Herning den 18. juni 2007
Hospitalsledelsen

Per Østergaard Jensen
Hospitalsdirektør/cheflæge


Yderligere oplysninger

 Læs hospitalsledelsens redegørelse

Direktør Leif Vestergaard Pedersen tlf. 87285040/mobil 21242316
Hospitalsdirektør/cheflæge Per Østergaard Jensen tlf. 9927 2710 / mobil 2095 7258