I følge regeringens aftale med Amtsrådsforeningen om amternes økonomi for 2006 skal mammografiscreening indføres som tilbud senest med udgangen af 2007 - og således også i Region Midtjylland. Screeningsenhederne foreslås etableret i Randers, Holstebro, Horsens, Århus og Viborg. Indførelse af mammografiscreening betyder, at der opdages flere tilfælde af brystkræft end ellers. Det medfører endnu større pres på specialer, som i forvejen er belastede af rekrutteringsproblemer. Forretningsudvalget i Regions Midtjylland foreslår Regiosnrådet, at administrationen inden årets udgang skal komme med et forslag til den hurtigst mulige indkøring af screeningsprogrammet. Forslaget skal både bygge på indenlandsk og udenlandsk behandlings- og efterbehandlingskapacitet.

I Region Midtjylland er der bosat ca. 150.000 kvinder mellem 50 og 69 år. Det er denne gruppe af kvinder, som mammografiscreeningen retter sig imod. Erfaringer fra screeningsprogrammet på Fyn antyder, at op mod 90 % af kvinderne kan forventes at tage imod tilbuddet om at lade sig mammografiscreene.

Screeningen tager få minutter

Selve mammografiscreeningen sker ved, at der optages to billeder pr. bryst og kvinden stilles nogle faste spørgsmål. Screeningen varer kun få minutter, men dertil kommer omklædning mv. Billederne undersøges af to speciallæger i radiologi, som hos 95-98 % af kvinderne ikke finder noget mistænkeligt. For de 2-5 % af de screenede kvinder, hvor der findes noget mistænkeligt, foretages flere undersøgelser som f.eks. klinisk undersøgelse, supplerende mammografi, ultralydsundersøgelse og eventuelt biopsi. Når resultaterne foreligger planlægges den videre indsats og behovet for evt. kirurgisk indgreb og efterfølgende strålebehandling.

Organisering af screeningsindsatsen

I det forslag som regionsrådet skal tage stilling til, foregår selve mammografiscreeningen på fem forskellige screeningsenheder i Region Midtjylland placeret i Holstebro, Viborg, Horsens, Randers og Århus. Placeringen er begrundet i dels hensynet til den geografiske spredning af screeningsenhederne, således at der opnås kortest mulig køreafstand for flest mulige kvinder, dels hensynet til at etablere et tværfagligt samarbejde med de mammaradiologiske centre, hvorunder screeningsenhederne er ledelsesmæssigt placeret.

I forslaget er udgangspunktet følgende fordeling – men kvinderne vælger frit selv hvor de vil undersøges:

  • I Holstebro screenes kvinder bosat i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkjøbing-Skjern og Struer kommuner.
  • I Viborg screenes kvinder bosat i Viborg, Skive, Ikast-Brande og en andel af Silkeborg Kommune.
  • I Randers screenes kvinder bosat i Randers, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og en andel af Silkeborg Kommune.
  • I Århus screenes kvinder bosat i Århus Kommune.
  • I Horsens screenes kvinder bosat i Odder, Skanderborg, Samsø, Horsens og Hedensted kommuner.

Flere oplysninger

Planchef i Region Midtjylland Lars Dahl Pedersen tlf. 4031 3230

Koordinerende overlæg, planlægningschef Lisbeth Kallestrup , tlf. 8910 2097

 Se hele bilaget til dagsordenpunktet om brystkræft-screening