14.05.07: Region Midtjylland havde den højeste økonomiske vækst i perioden 2000-2005, hvor brutto-værditilvæksten steg med 6,5 procent. Ingen andre regioner kunne præsenter samme vækstrate, hvorfor Region Midtjylland også lå over landsgennemsnittet på 5,5 procent.

Region Midtjylland havde den højeste økonomiske vækst i perioden 2000-2005, hvor brutto-værditilvæksten (BVT) steg med 6,5 procent. Ingen andre regioner kunne præsenter samme vækstrate, hvorfor Region Midtjylland også lå over landsgennemsnittet på 5,5 procent.

Den forholdsvis lave vækstrate over en femårig periode skyldes, at væksten de første år efter årtusindskiftet var meget lav. Først i 2004-2005 er der igen kommet gang i hjulene med en bruttoværditilvækst på 2,5 procent for hele landet.

Bruttoværditilvækst, 2000-2005

Note: Bruttoværditilvækst udtrykker den produktionsværdi, som erhvervene har skabt, minus forbrug i produktionen, korrigeret for produktskatter og produktsubsidier.

I Region Midtjylland er det især brancher som finansiering og forsikring, forretningsservice samt landbrug, gartneri og skovbrug, der har haft størst vækst i bruttoværditilvæksten i perio-den 2000-2005. Men også væsentlige brancher som jern- og metalindustrien, offentlig administration, sundhedsvæsen og sociale institutioner har haft pæne vækstrater.

Omvendt har fiskerierhvervet, tekstil- og møbelindustrien oplevet kraftig negativ udvikling i bruttoværditilvæksten i nævnte periode.

Bruttoværditilvækst fordelt på brancher, 2005

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik
Note: Bruttoværditilvækst i 2000-priser
(Download tabellen som pdf)

Region Midtjylland har som nævnt haft den højeste vækst i landet. Det skyldes primært at Re-gion Midtjylland har haft den højeste vækst i beskæftigelsen på 1,8 procent i perioden 2000 til 2005 mod en vækst i hele landet på 0,3 procent. Derimod ligger Region Midtjylland under landsgennemsnittet hvad produktivitetsvækst angår. Produktiviteten i Region Midtjylland er i samme periode steget med 4,6 procent mod 5,1 procent på landsplan.

Produktivitetsudviklingen i Region Midtjylland har dog ikke kunnet følge med landsgennemsnittet i netop de brancher, hvor beskæftigelsen er steget relativt mest – eksempelvis engros- og detailhandel, forretningsservice og kultur. Til gengæld har Region Midtjylland haft en generelt højere produktivitetsudvikling inden for fødevareindustrien og sundhed end i hele landet.