Godt samarbejde og en klar fordeling af opgaverne. Det er målet for de 19 sundhedsaftaler – én for hver af de 19 kommuner i regionen – som nu sendes til Sundhedsstyrelsen.

– Med de 19 sundhedsaftaler har vi nået en milepæl i kommunalreformen. Reformen giver region og kommune et fælles ansvar for at finansiere sundhedsvæsenet. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder smidigt og professionelt og med klare forventninger til hinandens indsats. På den måde skaber vi rammerne for de gode patientforløb, som er målet med sundhedsaftalerne, siger borgmester Anders G. Christensen (V), formand for Kommunekontaktrådet, og regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Behandling af sygdom er – også – en yderst konkret planlægningsopgave, der skal lykkes. I hvert fald hvis patienten skal opleve, at der er en rød tråd i forløbet. Når en patient skal udskrives efter et hospitalsophold, skal hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen fx gøres opmærksom på, at den nyudskrevne har brug for hjælp og pleje. Derfor indeholder de 19 sundhedsaftaler en række tjeklister over, hvad der er hhv. den praktiserende læges ansvar, hospitalets ansvar og hjemmeplejens ansvar i forbindelse med en indlæggelse og udskrivning. Patienterne skal ikke mærke at flere forskellige offentlige myndigheder er involveret.

På det mere overordnede niveau arbejder kommunerne og regionen også tæt sammen for at sikre, at borgerne bliver en del af et tæt koordineret patientforløb. Derfor er der nedsat et fælles politisk udvalg på sundhedsområdet, "Sundhedskoordinationsudvalget", som drøfter fælles opgaver på sundhedsområdet. Udvalget har blandt andet udarbejdet den generelle sundhedsaftale, som udgør grundlaget for de 19 sundhedsaftaler, der nu er vedtaget i kommunerne og i regionen.

Anders G. Christensen siger om kommunernes nye rolle sundhedsområdet:
Anders G. Kristensen
– Kommunerne har fået en ny rolle og et medansvar for finansieringen af sundhedsområdet. Når regionen iværksætter nye aktiviteter, påvirker det vores beredskab og budgetter. Derfor er det vigtigt, at kommunerne og regionen løbende informerer hinanden og har en god dialog. Det har vi haft omkring arbejdet med sundhedsaftalerne, og det lover godt for, at det daglige samarbejde mellem hospitaler, læger og kommuner også kan videreudvikles til gavn for borgerne.


Fakta

Kommunalreformen betyder, at ansvaret for sundhedsvæsenet bliver delt mellem regioner og kommuner. Hvor regionerne har ansvaret for hospitaler og praktiserende læger, får kommunerne nye opgaver inden for genoptræning og forebyggelse af sygdom. Den nye arbejdsdeling fremgår også af økonomien. Kommunerne skal betale et grundbidrag pr. indbygger til regionen samt et aktivitetsbestemt beløb alt efter, hvor meget borgerne bruger hospitalerne og de praktiserende læger. Kommunernes skal samlet finansiere ca. 20% af sundhedsudgifterne.

Sundhedsaftalerne drejer sig om:

  • Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter
  • Indlæggelsesforløb
  • Træningsområdet
  • Hjælpemiddelområdet
  • Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet
  • Indsatsen for mennesker med sindslidelser


Yderligere information

Borgmester Anders G. Christensen, tlf.: 8964 6101 eller 2022 9806

Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707