Fordobling af uanmeldte tilsyn skal hjælpe de svageste


Fra 1. januar 2008 kommer der både anmeldte og uanmeldte tilsyn hvert år på alle regionens sociale tilbud. Tidligere har uanmeldte tilsyn været hvert andet år. Personale, pårørende og brugere ser frem til møderne med regionens tilsynsteam.

Forretningsudvalget har den 6. november besluttet at bakke op om en fordobling af de uanmeldte tilsyn i Region Midtjylland – og den 14. november skal Regionsrådet endeligt behandle sagen.

- Et mere intensivt tilsyn er med til at sikre, at brugere, pårørende og personale får en direkte adgang til at sætte ord på deres erfaringer og forventninger til regionens tilbud. Det er en gave, som vi skal bruge aktivt til at forbedre hverdagen, udvikle indsatsen og øge kvaliteten i vores tilbud, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Region Midtjylland påbegyndte allerede i 2006 arbejdet med at udvikle et koncept for tilsyn. Konceptet blev politisk behandlet i foråret – i samme periode som sagen fra et Fynsk botilbud sendte chokbølger gennem landet.

- Vi skal huske på, at tilsyn ikke gør det alene. Tilsyn er et værktøj der kan bidrage som øjenåbner, fordi vi lærer, når andre evaluerer vores praksis. Synlig og tydelig ledelse og gode vilkår for faglig udvikling er andre helt centrale redskaber, når vi skal sikre brugere og pårørende kvalitet i tilbuddene, siger Bent Hansen.

Gode resultater
Siden maj har to medarbejdere fra et regionalt tilsynsteam været på tilsynsbesøg på regionens sociale tilbud. Resultaterne er klare – og der bliver taget godt i mod dem.

- Beboere og pårørende er blevet opmærksomme på, at de kan bruge tilsynet til både at rose medarbejderne og til at sætte fokus på områder, som kan forbedres i tilbuddene, siger Ruth Bunk Andreasen fra regionens tilsynsteam.

Flere uanmeldte besøg
Såfremt regionsrådet følger anbefalingen fra forretningsudvalget på mødet den 14. november ansættes der fra 1. januar 2008 en ekstra medarbejder i regionens tilsynsteam. Og det sker for at sætte ekstra skub i de uanmeldte besøg.

- Når vi kommer uanmeldt ser og hører vi naturligvis noget andet, end når vi kommer på et planlagt besøg. Man mærker lidt nervøsitet fra personalet ved pludselig at blive kigget over skulderen, og de tænker på, om de nu også gør det godt nok. Men når vi er gået ud af døren er personalet typisk glade for, at de er blevet hørt, og at der er sat fokus på nogle ting som fremadrettet kunne gøres anderledes, fortæller Vivian Elkjær fra tilsynsteamet.

Med en ekstra medarbejder fra 1. januar forventer tilsynstemaet at have besøgt samtlige institutioner inden maj måned 2008 og kan dermed leve op til de politiske målsætninger om både at lave uanmeldte og anmeldte besøg hvert år. Resultaterne af disse besøg bliver løbende offentliggjort på regionens hjemmeside: www.rm.dk eller på institutionernes egen hjemmeside.

Fakta om tilsynet
Tilsynet er lovpligtigt på de sociale tilbud efter Serviceloven, og har følgende aspekter:

  • Kontrol – fokus på driften af tilbuddene efter retningslinjerne i loven
  • Kvalitet – fokus på gode standarder i ydelser og opgaveløsning.
  • Udvikling – fokus på løbende udvikling i forhold til beboere/brugeres behov, metode, personalet og organisation, men også på kvaliteten af det faglige indhold.

Regionen vil via tilsynet gerne i dialog med beboerne, brugerne og de pårørende, ligesom der også er adgang for medarbejdere og ledelsen – og regionen vil gerne have fokus på udvikling af metoder og social indsats til gavn for brugerne.

Derfor er der valgt en løsning, som gør tilsynet uvildigt, idet funktionen ikke er organiseret i driften, men som en stabsfunktion. Tilsynet er tværgående og dækker alle driftsområder, og driften er forpligtet til at forholde sig til de opmærksomhedspunkter, som tilsynet peger på.

Tilsynet forholder sig både til stemningen i huset, tonen i relationen og til mere beskrevne forhold i organisationen. Der er mange etiske og værdibaseret problemstillinger og udviklingspunkter. Derfor kommer tilsynet både på anmeldte og uanmeldte besøg, og har fokus på at nå hele vejen rundt om brugerne.


Flere oplysninger
Bent Hansen, Regionrådsformand, tlf. 8728 5010 / 4031 3707
Anne Jastrup, Direktør, Psykiatri- og Socialområdet, tlf. 8728 5050 / 4082 1165
Vivian Elkjær, Tilsynsteamet, tlf. 8728 4027
Ruth Bunk Andreasen, Tilsynsteamet, tlf. 8728 4023

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.