Regionen sikrer vandværk ved Vinderup


Region Midtjylland oprenser alvorlig forurening tæt ved Vinderup Vandværks boringer. Samtidig fjernes gamle bygninger, så grunden igen kan anvendes af ejeren.


På Søndergade 18 i Vinderup har der tidligere været renseri. Renseriets drift har medført en alvorlig forurening med chlorerede opløsningsmidler og olie under de tidligere renseribygninger.

Forureningen er heldigvis blevet bremset af et tørvelag i 3-4 meters dybde. Og selv om forureningen har bredt sig lidt ind på de nærmeste nabogrunde, udgør den i dag ikke nogen risiko for de omkringliggende boliger.

Vinderup Vandværk indvinder grundvand fra et sandlag ca. 70 meter under terræn, så forureningen udgør ikke nogen umiddelbart risiko for vandværkets indvinding. På længere sigt kan forureningen imidlertid udgøre en risiko for grundvandet, og Region Midtjylland har derfor besluttet at oprense forureningen.

Oprensningen udføres ved at nedrive de eksisterende bagbygninger på grunden, og derefter afgrave den forurenede jord ned til 3-5 meters dybde. Herefter fyldes hullet op med uforurenet sand. Arbejdet er netop startet, og forventes afsluttet lige før jul.

Udgifterne til oprensningen forventes at blive ca. 3,5 mio. kr., hvoraf udgifter til behandling og deponering af den forurenede jord udgør en stor andel.

- Vi er glade for at kunne fjerne en fremtidig trussel mod Vinderup Vandværks indvinding, og sikre at forureningen ikke breder sig yderligere til nabogrundene - og samtidig få frigivet arealerne, så ejeren kan anvende dem igen, siger Harry Jensen (V), formand for Region Midtjyllands udvalg for jordforurening.

 Billeder fra Søndergade 18 i Vinderup

Flere oplysninger
Udvalgsformand Harry Jensen (V), tlf. 4017 3690
Anna Marie Touborg (SF), tlf. 5121 3330

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.