Koordineret specialistindsats hjælper svage sygedagpengemodtagere til en mere aktiv deltagelse i arbejdslivet. Ny evaluering fra Center for Folkesundhed viser, at det for 2 ud af 3 belastede sygemeldte kan lykkes at blive en del af arbejdsmarkedet igen.

Koordineret specialistindsats hjælper svage sygedagpengemodtagere til en mere aktiv deltagelse i arbejdslivet. Ny evaluering fra Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, viser, at det for 2 ud af 3 belastede sygemeldte kan lykkes at blive en del af arbejdsmarkedet igen.

Indsatsen gives til sygemeldte, som har mange uklare symptomer og helbredsproblemer, og hvor sagsbehandler og egen læge har vurderet, at risikoen for udstødelse af arbejdsmarkedet er meget stor. De sygemeldte er ofte blevet sendt fra den ene speciallæge til den anden uden frugtbare resultater. Mange føler sig magtesløse og tror ikke selv på, at de kan komme i arbejde igen.

Aktiv og koordineret indsats
Tilbuddet er udviklet af socialmedicinske læger i Center for Folkesundhed i samarbejde med Randers og Rosenholm kommuner i 2001. Kernen i indsatsen er et specialistteam, hvor socialmedicinske læger, speciallæger og psykologer sætter ind med afklaring og støtte til den sygemeldte så tidligt som muligt i forløbet.

- Vores erfaring er, at jo længere tid på sygedagpenge, jo ringere er sandsynligheden for, at den sygemeldte kommer i arbejde igen. Derfor er det vigtigt at handle hurtigt med en aktiv og koordineret indsats ved komplicerede sygedagpengesager, fortæller socialoverlæge Ulrik Steen, socialoverlæge, Center for Folkesundhed.

- Det unikke i vores tilbud er den tætte kommunikation i det tværfaglige team, og det at vi i høj grad møder de sygemeldte med respekt for deres symptomer og samlede situation. Den tilgang betyder, at han eller hun føler sig set, hørt og forstået, og det har stor positiv effekt, siger Ulrik Steen.

Holdbare resultater
For at vurdere effekten på lang sigt følger Center for Folkesundhed løbende de sygemeldte. Ved starten af 2007 havde 118 sygemeldte været igennem tilbuddet. Deres gennemsnitsalder er kun 40 år og 71% er kvinder.

37 har kunnet følges i 3 år. Mens kun 11% havde en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet før indsatsen, er resultatet 3 år senere, at 24 % er blevet selvforsørgende, 28 % er kommet i fleksjob og 15 % på revalidering eller SU. I betragtning af de forventelige udsigter for de personer, der modtog tilbuddet, er overraskende få blevet førtidspensioneret, nemlig 27%.

- Tilbuddet har vist sig at give holdbare resultater også i det lange perspektiv. Den enkeltes symptomer har ikke ændret sig væsentligt, men fordi de har fået nye redskaber, mere sygdomsindsigt og forståelse for deres symptomer, er evnen til at fungere i dagligdagen og på arbejdsmarkedet forbedret, forklarer Ulrik Steen.

Også nyttigt for langvarigt syge

Tilbuddet har i første omgang været rettet mod personer, der har været sygemeldt i under 20 uger. Men da kommunerne også har et behov for at afklare en række ældre, meget komplicerede forløb, er tilbuddet nu udvidet til også at omfatte disse sygemeldte. Også her har der vist sig en positiv og målbar effekt. 14 kommuner, primært i Region Midtjylland har indtil nu benyttet sig af tilbuddet, som koster ca. 25.000.

Læs mere om tilbuddet og se resultater fra den nye evaluering .

Kommuner, som har brugt/bruger tilbuddet:

 • Ringkøbing - Skjern
 • Skive
 • Ikast-Brande (via den tidligere Ikast kommune)
 • Favrskov
 • Skanderborg
 • Odder
 • Syddjurs
 • Randers
 • Horsens (via den tidl. Gedved Kommune)
 • Hedensted (via den tidl. Tørring-Uldum Kommune)
 • Viborg (via det tidligere Bjerringbro)
 • Samsø