Link til det nye blad nederst på siden!

Region Midtjylland er i fuld gang med at udarbejde en plan, der sikrer en ny, stærk og differentieret indsats for borgere med kroniske lidelser. Indsatsen skal udvikles på tværs af grænser – mellem kommuner, praktiserende læger og sygehuse – og kræver et tæt samarbejde. Derfor sætter første udgave af mi(d)t Liv fokus på kroniske lidelser og de udfordringer, der ligger i at skabe sammenhængende forløb og sikre god livskvalitet for patienterne.

- I en tid, hvor der er stor bevågenhed om akutplaner, behandlingsgaranti, ventetid, nye behandlingsformer og personalerekruttering er det vigtigt at fastholde, at langt den største del af kronisk syges liv leves uden for sundhedsvæsenets rammer.
Vi har derfor brug for større indsigt i, hvad der hæmmer og fremmer hverdagen med en kronisk lidelse og skaber rammer for et bedre liv, siger bent Hansen, Regionsrådsformand, Region Midtjylland.

Ny kronikermodel

Omdrejningspunktet er en ny kronikermodel, som indebærer at sundhedsvæsenet redefineres fra primært at handle reaktivt på patientens henvendelse til i højere grad at handle proaktivt. Mi(d)t Liv præsenterer og diskuterer kronikermodellen, trækker erfaringer fra nogle af regionens aktuelle patientuddannelsestilbud og inddrager patienternes egne oplevelser og synspunkter.

Forløbsprogram for KOL patienter

Sundhedsstyrelsen er i samarbejde med regionerne i gang med at udvikle forløbsprogrammer for en række kroniske lidelser. Regionshospitalet Horsens kan byde ind med erfaringer fra et forløbsprogram for patienter med KOL (rygerlunger), som er udviklet og har været i brug i et par år.
– Rollefordelingen og samarbejdet mellem aktører og sektorer i sundhedsvæsenet skal nytænkes. Men der skal også ske en ændring i rollefordelingen mellem patient og behandler. Kronikermodellen har i praksis vist sig at kunne rumme såvel konkretisering af den nødvendige rollefordeling, som det samlede paradigmeskift i sundhedsvæsenets håndtering af patienter med kroniske syg-domme, siger Anna Birte Sparvath, chefsygeplejerske, regionshospitalet Horsens, Brædstrup, Odder. Læs mere side 10-13.

Patienternes synsvinkel

At der er behov for nye rollefordelinger mellem patient og behandler bekræftes af Annemette Hunger, som har haft gigt i mange år. Hun retter en kraftig kritik mod sundhedsvæsenets manglende evne til at møde patienterne som hele mennesker, og siger:
– Som patient har jeg ikke ansvaret for mig selv længere. Andre har taget over. Som patient skal jeg være passiv modtager af en behandling, jeg helst ikke skal stille for mange spørgsmål til.

I forlængelse heraf opfordrer Birgit Hagen, formand for De Samvirkende Invalideorganisationer og Handicaprådet i Herning, til at bruge patientforeningerne til det de er allerbedst til: nemlig kontakten til patienterne.
– Vi kan være med til at støtte op om de forebyggelsesinitiativer, der er sat i gang i kommunerne, og vi vil meget gerne inviteres med i de lokale sundhedscentre for at bidrage til forebyggelsesarbejdet, siger hun. Læs side 18-22.Yderligere information

kontorchef Kirsten Vinther-Jensen, tlf. 8739 7575, kirsten.vinther-jensen@stab.rm.dk

Hent første nummer af Midt Liv som pdf-fil.