30.06.08

Den 21. maj godkendte regionsrådet den første Råstofplan for Region Midtjylland.

”Råstofplan 2008 for Region Midtjylland” bliver nu offentliggjort, og dermed er det denne plan, der gælder for råstofbranchen og regionens kommuner.
Region Midtjylland er hermed den første region, som har vedtaget og offentliggjort en råstofplan.
Forud for råstofplanen har et debatoplæg (”Debatoplæg Råstofplan 2008”) og et planforslag (”Forslag til Råstofplan 2008”) været offentliggjort og sendt i høring. Både debatoplæg og planforslag har hver især resulteret i mere end 60 indlæg og kommentarer.

En afbalanceret plan
En stor del af de indkomne forslag og bemærkninger er imødekommet af regionsrådet; men der er også flere forslag, som ikke er imødekommet.
– Men hovedlinjerne om en afbalanceret råstofplan et bibeholdt. Vi finder det vigtigt, at erhvervet kan udnytte råstofforekomsterne, hvor indvindingen kan ske uden at skade naturen,” siger formanden for Udvalget for miljø og råstoffer, Harry Jensen (V).

Næstformanden i udvalget, Kaj Møldrup Christensen (S), tilføjer:
– Jeg ser dog med bekymring på råstofindvinding i visse bynære områder, og især på vejforholdene, hvor den tunge transport går gennem beboelsesområder. Sammen med resten af udvalget opfordrer han kommunerne til at være opmærksom på denne problemstilling, og at der i samarbejde med de berørte parter kan findes den bedst mulige transportvej til og fra råstofgravene.

Yderligere information:
Formand Harry Jensen, tlf.: 9736 9058, Mobil: 4017 3690
Næstformand Kaj Møldrup Christensen, tlf.: 86 46 74 60, Mobil: 2943 5981
Råstofgeolog Lars Kristiansen, Jord og Råstoffer, Region Midtjylland,tlf.: 8728 5193.


”Råstofplan 2008 for Region Midtjylland” fastlægger dels de 139 råstofgraveområder, hvor der kan gives tilladelse (af kommunerne) til råstofindvinding, dels de 37 råstofinteresseområder, hvor Region Midtjylland i løbet af de kommende år vil kortlægge og undersøge efter/for mulige brugbare råstoffer.

30 % af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område.
De primære råstoffer i Region Midtjylland er sand, sten og grus, men råstofplanen kommer også til at styre fremtidens udvinding af ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk.
Mens regionen har ansvaret for kortlægningen af råstofferne og udarbejdelsen af råstofplanen er det kommunernes ansvar at give råstofindvindingstilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen.

”Råstofplan 2008 for Region Midtjylland” afløser de hidtil gældende regler og retningslinjer fra de tidligere amters regionplaner.
Råstofplanen rækker 12 år frem i tiden, men den skal revideres og godkendes politisk hvert fjerde år.

På www.raastoffer.rm.dk kan man se ”Råstofplan 2008 for Region Midtjylland” med retningslinier og kort med råstofgraveområder og råstofinteresseområder.