28-10-2008


En lejlighed i Lystrup ved Århus bliver nu med hjælp fra Region Midtjylland sikret mod, at giftige opløsningsmidler siver op igennem gulvet. Et tidligere renseri har efterladt stofferne på grunden.

Mere end 30 års renseridrift har sat sine spor på en ejendom i Lystrup uden for Århus. Renseriet lukkede og slukkede ganske vist i 2003, men en række undersøgelser har siden vist en kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler på grunden og en alt for stor afdampning op igennem den bygning, der ligger på grunden. Faktisk 13 gange så stor en afdampning, som Miljøstyrelsen tillader.

For at sikre ejendommens beboere mod eventuelle sundhedsskadelige dampe fra jorden vil Region Midtjylland nu sørge for, at gulvene bliver tætnet i en stuelejlighed på hjørnet af Bystævnet og Hedeskovvej i Lystrup, lige som der etableres såkaldte passive dræn under gulvene, oplyser miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen fra Region Midtjyllands afdeling for jord og råstoffer.

Nedrivning i Hadsten
Arbejdet ventes at gå i gang 3. november og være afsluttet senest 1. december, og dermed er sagen færdigbehandlet fra Region Midtjyllands side.

”På denne måde fjerner vi ganske vist ikke forureningen, men bygningen bevares, og beboerne sikres mod sundhedsskadelige dampe. Det har vi anset for mest hensigtsmæssigt i dette tilfælde”, siger Steffen Gram Lauridsen.

Tidligere har regionen - eksempelvis i en sag med et tidligere renseri i Hadsten - valgt at betale en husejer kompensation og så lade hans bygning rive ned. Der var imidlertid kun tale om en mindre bygning og ingen lejere at tage hensyn til.

Flere oplysninger:

      Steffen Gram Lauridsen, miljøtekniker
Afdelingen for Jord og Råstoffer, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5222
Mobil: 2964 0754
steffen.lauridsen@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Billedtekst: Forureningen under bygningen i Lystrup får lov at blive, men beboerne beskyttes mod sundhedsskadelige dampe.
Fotoet er til fri afbenyttelse - download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Fakta:
Om trichlorethylen:
Trichlorethylen er et chloreret opløsningsmiddel, der blandt andet bruges på renserier samt som affedtningsmiddel i industrien. De chlorerede opløsningsmidler er generelt tungere end vand, så et spild på jordoverfladen vil derfor hurtigt trænge ned i jorden og videre til grundvandet. 1 kilo af stoffet er nok til at forurene en milliard liter grundvand, så det ikke kan bruges som drikkevand.
Chlorerede opløsningsmidler nedbrydes langsomt i naturen og er giftige. Ved en længerevarende påvirkning er stofferne kræftfremkaldende.

Om Regionens rolle:
Region Midtjylland kortlægger og undersøger tidligere industri.
Arbejdet udføres for at klarlægge, om der er en risiko for forurening af grundvand eller indeluften i boliger. Senere er regionen også med til at rense de forurenede grunde.