23-01-2009To projekter, der skal hente biomasse ud af miljøfølsomme yderområder og samtidig forbedre miljøet i områderne, har nu udsigt til at gå i luften. Mandag anbefalede Vækstforum for Region Midtjylland at støtte projekterne med i alt seks mio. kroner.


Så snart det kan lade sig gøre i forhold til vejr, plantningssæson og andre praktiske omstændigheder, vil traktorer med snittervogne begynde at høste græs og andre plantedele fra foreløbig 500 hektarer enge i Nørreådalen mellem Viborg og Randers for at omdanne det til biogas og økologisk gødning.
Samtidig er det målet, at 1.500 hektarer på lignende marginale landbrugsjorde nær Ringkøbing og Nissum Fjorde i Vestjylland tilplantes med pil, der senere skal høstes og give flis til varmeproduk¬tion.
Det bliver resultatet, hvis Regionsrådet for Region Midtjylland på sit næste møde følger Vækstforums anbefaling om at støtte to biomasse-projekter, der tager afsæt i henholdsvis enggræs og pil.
De to projekter fik i april i fjor penge til at bevise deres berettigelse – sådan på papiret - og nu er tiden altså kommet til at udføre dem i virkeligheden.

På forkant
”Det er helt sikkert et par projekter, der giver genlyd”, siger projektleder Katrine Hauge Madsen fra Agrotech i Skejby.
”De er på forkant med, hvad der i øvrigt sker på energi- og miljøområdet”, siger hun med henvisning til at Fødevareministeriet i en rapport fra december 2008 anbefaler netop pileproduktion som et godt redskab til at reducere vores problematiske CO2-udslip.
Samtidig fjerner høsten af pil og enggræs en del af de skadelige næringsstoffer, så de ikke ender i vandløbene – en håndsrækning til Vandmiljøplan III, der netop handler om at bremse udledningen af kvælstof, især fra landbruget.
”Projekterne er et godt eksempel på, at vi på samme tid kan skabe erhvervsudvikling, bidrage til produktionen af vedvarende energi og opnå miljøforbedringer”, siger Bent Hansen, formand for Region Midtjyllands Vækstforum.
Han glæder sig desuden over opbakningen i de områder, projekterne berører. Her har rigtig mange landmænd vist interesse, og tilstrækkelig mange har givet forhåndstilsagn om at stille deres marginaljorder til rådighed.
Også kommunerne og landboforeningerne i de berørte områder støtter projekterne, lige som Aarhus Universitet og en række private virksomheder deltager.

Økologisk gødning
De to projekter har samlede budgetter på henholdsvis 22 og 14 mio. kroner. Ud over de godt seks mio. kr., som Region Midtjylland ventes at bevilge, er der søgt midler hos KASK (Kattegat-Skagerrak-samarbejdet under EUs Interreg-program) og DFFE (Fødevareministeriet).
Pengene fra KASK og DFFE skal efter planen bruges til en ny biogasreaktor, der ud over biomassen fra Nørreådalen udelukkende skal modtage økologisk biomasse. Det betyder, at restproduktet fra biogasfremstillingen kan sælges som økologisk gødning, der er en meget efterspurgt vare. Herved kan projektet understøtte udviklingen af det økologiske marked.
Biogasreaktoren tænkes opført ved siden af det eksisterende biogasanlæg på Forskningscenter Foulum.

Billedtekst: Engafgrøderne fra Nørreådalen tænkes anvendt til produktion af biogas og økologisk gødning. Der er tale om særligt miljøfølsomme arealer, der i fremtiden forventes at blive pålagt restriktioner, som vil gøre intensiv fødevareproduktion vanskelig.
Fotoet kan frit anvendes i forbindelse med omtale af projekterne.
Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Læs rapporten fra Fødevareministeriet (december 2008)

Flere oplysninger:

    Bent Hansen, formand for Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk  
  Afdelingschef Henrik Brask Pedersen
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 70
henrik.brask@ru.rm.dk 
 
  Kathrine Hauge Madsen, projektleder
AgroTech A/S
Telefon: 87 43 84 25
Mobil: 30 92 17 08
khm@agrotech.dk 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne