06-02-2009Region Midtjylland undersøger i 2009 blandt andre en række grunde, hvor der tidligere har ligget renserier. Undersøgelser antyder, at jorden kan være forurenet af kemikalier.


I 2009 budgetterer regionen med at udføre indledende undersøgelser på 120 boliggrunde, som er omfattet af 1-års reglen. Reglen giver boligejere, hvis grund er kortlagt som muligt forurenet, ret til at få afklaret forureningssituationen inden for et år, når deres anmodning herom er accepteret. For politikerne i Region Midtjylland er det vigtigt, at borgerne så hurtigt som muligt får klar besked om, hvorvidt deres grund er forurenet.

Her er en række eksempler på hvad Region Midtjylland tager fat på i 2009:

Tagpapfabrik ved Uldum
En tidligere tagpapfabrik i Dortheasminde ved Uldum har medført en massiv tjære- og benzinforurening i jorden og i det overfladenære grundvand. Regionen har i år sat penge af til at lave yderligere undersøgelser af, hvor langt forureningen har spredt sig i det overfladenære grundvand. Formålet med de nye undersøgelser er at vurdere risikoen for, at forureningen spreder sig til dybereliggende drikkevand og et nærtliggende vandløb.
En fremtidig løsning kan være at bygge et permanent rensningsanlæg. Beslutningen bliver truffet, når alle undersøgelser er færdige.

Renseri i Århus
Ved opgravning af forurenet jord under kælderen i et tidligere renseri på Frederiksbjerg Torv i Århus blev der konstateret kraftig forurening med klorerede opløsningsmidler i jorden. Der er allerede lavet en særlig form for udluftning under bygningen, så dampene ikke trænger op. Arbejdet fortsætter i år hvor regionen planlægger at bygge en faskine foran bygningen. Faskinen forhindrer dampe fra forurening i jorden foran bygningen i at trænge indenfor.

Eskelund losseplads
Langs engarealer grænsende op til Århus Å ligger Eskelund losseplads, der omfatter en række tidligere kommunale lossepladser. Her skønnes at være deponeret 2,2 mio. kubikmeter affald.
Lossepladsen indgår i CliWat, der er et internationalt udviklingsprojekt, som Region Midtjylland er en central deltager i. I forbindelse med projektet vil det over de næste år blive belyst, hvad fremtidige klimaændringer vil betyde for lossepladsens miljøbelastning. I 2009 vil afværgeanlægget på Eskelund desuden blive optimeret for at holde de løbende udgifter nede.

Flere eksempler
På Region Midtjyllands hjemmeside www.Regionmidtjylland.dk findes en foreløbig liste over grunde, hvor Regionen planlægger at udføre forureningsundersøgelser og afværgeprojekter i 2009. Listen sendes i offentlig høring frem til den 9. marts, hvorefter den endelige aktivitetsplan for 2009 bliver gjort færdig.

Der bliver jævnligt lavet nye miljøundersøgelser – både på opfordring af boligejere og kommuner og miljøcentre. Derfor er listen ikke et komplet billede af alle de steder der bliver undersøgt i 2009, men kun de steder, som regionen indtil nu er gjort opmærksom på.

Fakta
Overordnet er Region Midtjyllands opgave på jordforureningsområdet at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord. Formålet med arbejdet er at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

Regionen udfører indledende undersøgelser på grunde, der er kortlagt som muligt forurenede. Supplerende undersøgelser udføres på grunde, hvor der ved den indledende undersøgelse er konstateret forurening, som kan udgøre en risiko for mennesker eller grundvand. Herved afgrænses forureningen, og det vurderes, hvorvidt regionen skal gennemføre et afværgeprojekt for at eliminere risikoen.

Hent kort der viser hvor Region Midtjylland planlægger miljøindsats i 2009

Flere oplysninger
Børge Hvidberg, civilingeniør, Jord og Råstoffer, tlf. 87285248
Thomas Damgaard, civilingeniør, Jord og Råstoffer, tlf. 87285256
Rolf Johnsen, geolog, Jord og Råstoffer, tlf. 87285205

Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer.