03-03-2009

Gå til stort billede af lerfund ved Kastbjerg

Region Midtjylland har kortlagt et område med 3 mio. kubikmeter af det eftertragtede rødler – det svarer til 20 års forbrug af rødler på regionens teglværker.

Produktionen af røde mursten i Midtjylland er sikret i adskillige år fremover, efter at Region Midtjylland har kortlagt en større lerforekomst i Kastbjerg ved Havndal i Randers Kommune.
Prøvegravninger i området har nemlig afsløret op mod 3 millioner kubikmeter af det fineste rødler til teglværksbrug inden for et 150 hektar stort areal. Lerlaget, der ligger lige under mulden, er sine steder op til tre meter tykt.
Området ved Kastbjerg er et af de 37 interesseområder, som Region Midtjylland er i gang med at kortlægge. Når der som her findes brugbare råstoffer, vil arealerne som udgangspunkt blive ”forfremmet” til et såkaldt råstofgraveområde ved den kommende revision af regionens råstofplan. Denne indledes i 2010.
Samtidig vil de interesseområder, der viser sig at rumme for lidt af ler, grus, tørv, kalk eller andet, blive fjernet fra råstofplanen.
”Det vil dog altid være ejerne af arealerne, der skal give samtykke til en eventuel råstofindvinding. Ellers bliver der ikke noget ud af det”, oplyser råstofgeolog Lars Kristiansen fra Region Midtjylland med henvisning til, at en halv snes lodsejere har det eftertragtede rødler på deres jorder.

Godt for erhvervslivet
”Jeg er glad for, at vi med denne undersøgelse kan være med til at sørge for, at erhvervslivet kan få de råstoffer, som de behøver. Vi finder det vigtigt, at erhvervet kan udnytte råstofforekomsterne, hvor indvindingen kan ske uden at skade naturen. Og det skulle der være gode muligheder for i dette område,” siger formanden for Udvalget for miljø og råstoffer, Harry Jensen (V).

Yderligere information:

Harry Jensen,
formand for Udvalget for miljø og råstoffer
Telefon: 9736 9058
Mobil: 4017 3690
harry.jensen@rr.rm.dk

 

Lars Kristiansen, råstofgeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5193
lars.kristiansen@ru.rm.dk  

 

Fakta om råstoffer
30 % af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område. Det er sand, grus, sten, tørv, ler plastisk ler, moler og kalk.
Mens regionen har ansvaret for at kortlægge råstofferne og efterfølgende at lave en råstofplan, er det kommunernes ansvar at give råstofindvindingstilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen.
”Råstofplan 2008 for Region Midtjylland” fastlægger dels de 139 råstofgraveområder, hvor der kan gives tilladelse (af kommunerne) til råstofindvinding, dels de 37 råstofinteresseområder, som Region Midtjylland er i gang med at undersøge og kortlægge.

Se kortlægningsrapporten fra Kastbjerg

Billedtekst: Prøvegravningerne ved Kastbjerg afslørede en sand skat af rødler, der blandt andet bruges til at lave røde mursten af. Fotoet er til fri brug. Download det ved at klikke på det.