11-05-2009

Gå til stort billede af område med rødler

Region Midtjylland har kortlagt et nyt område med fire millioner kubikmeter rødler i Norddjurs kommune. Sammen med det område, der blev kortlagt i marts, betyder det ler nok til syv års forbrug af røde mursten på de danske teglværker.


Teglværkerne kommer ikke til at mangle rødler til røde mursten foreløbig. Region Midtjylland har netop kortlagt en større lerforekomst ved Holbæk i Norddjurs Kommune.
Prøvegravninger i området har – sammen med informationer fra en eksisterende lergrav - afsløret op mod fire millioner kubikmeter af det fineste rødler til teglværksbrug inden for et 250 hektar stort areal. Lerlaget, der ligger lige under mulden, er sine steder op til 2,5 meter tykt.

Regionens strategi
”Denne undersøgelse er nummer to af den håndfuld undersøgelser efter ler til teglværksbrug, som regionen har igangsat”, siger formanden for Udvalget for miljø og råstoffer, Harry Jensen (V), med henvisning til, at regionen i marts i år kortlagde en anden lerforekomst af næsten samme omfang ved Havndal i Randers kommune.
”Det er Region Midtjyllands råstofstrategi at sørge for, at bl.a. de investeringstunge råstoferhverv som teglværker kan få de råstoffer, som de behøver. Ikke kun i dag, men også om 20 og 30 år ud i fremtiden” siger Harry Jensen (V).

Kommende graveområde
De nævnte områder udgør sammen med 35 andre de interesseområder, som Region Midtjylland er i gang med at kortlægge. Når der som her findes brugbare råstoffer, vil arealerne som udgangspunkt blive ”forfremmet” til et såkaldt råstofgraveområde ved den kommende revision af regionens råstofplan. Denne indledes i 2010.
Hvis leret skal udvindes, vil det dog kræve, at ejerne af arealerne ønsker det, oplyser råstofgeolog Lars Kristiansen fra Region Midtjylland.

Billedtekst: Lergraven ved Holbæk viser – sammen med en række prøvegravninger - en kæmpe ressource af rødler, der blandt andet bruges til at lave røde mursten af. Fotoet er til fri brug. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Fakta om råstoffer
30 % af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område. Det er sten, sand, grus, tørv, ler plastisk ler, moler og kalk.
Mens regionen har ansvaret for at kortlægge råstofferne og efterfølgende at lave en råstofplan, er det kommunernes ansvar at give råstofindvindingstilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen.
”Råstofplan 2008 for Region Midtjylland” fastlægger dels de 139 råstofgraveområder, hvor der kan gives tilladelse (af kommunerne) til råstofindvinding, dels de 37 råstofinteresseområder, som Region Midtjylland er i gang med at undersøge og kortlægge.