06-07-2009
På baggrund af klager har Naturklagenævnet fastslået, at Region Midtjylland med en enkelt undtagelse har taget de fornødne hensyn til naboer og natur, og at råstofplanen derfor er retsgyldig. Råstofgraveområdet Jeksen ved Skanderborg skal behandles på ny.

Der er taget de korrekte hensyn til landskabelige, kulturelle, arkæologiske og grundvandsmæssige værdier i den råstofplan, som Region Midtjylland vedtog i maj 2008.
Og der er taget højde for, hvordan planen vil påvirke miljøet i mange år frem.
Og med en enkelt undtagelse er naboer og andre med direkte interesser i råstofplanen blevet hørt i overensstemmelse med reglerne.
Det er konklusionen på den afgørelse, som Naturklagenævnet har truffet den 26. juni, og som nu endelig gør Råstofplan 2008 for Region Midtjylland retsgyldig.
Dog skal råstofgraveområdet Jeksen i Skanderborg Kommune til fornyet behandling i regionen. Det sker ifølge Naturklagenævnets afgørelse, fordi ”regionens tilsidesættelse af partshøringsreglerne udgør en væsentlig mangel.”

Bedre information næste gang
Afgørelsen glæder både regionsrådsformand Bent Hansen (A) og formanden for Udvalget for miljø og råstoffer, Harry Jensen (V).
”Allerede ved regionsrådets vedtagelse af råstofplanen i maj 2008, påpegede jeg vigtigheden af, at naboer til nye råstofgraveområder bliver informeret mere direkte, når den næste råstofplan skal laves”, siger Bent Hansen.
Harry Jensen:
”Nu har regionens råstofplan ligget underdrejet i mere end et halvt år, så det er glædeligt, at planen igen er gældende til gavn for råstoferhvervet og det samfund, som skal bruge råstoffer”.

12 år frem
Råstofplan 2008 er den første af sin art efter regionernes dannelse. Den rækker 12 år frem i tiden, men revideres og godkendes hvert fjerde år. Den fastlægger dels de 139 råstofgraveområder, hvor kommunerne kan give tilladelse til råstofindvinding, dels de 37 råstofinteresseområder, som Region Midtjylland i løbet af de kommende år vil kortlægge og undersøge nærmere.

Klage over tre områder
Efter at ”Råstofplan 2008 for Region Midtjylland” blev offentliggjort, blev der klaget over planen, og klagerne blev i november 2008 sendt til Naturklagenævnet til afgørelse.

Klagerne vedrørte tre råstofgraveområder:
• Jeksen ved Stilling i Skanderborg Kommune
• Rodelundvej mellem Ry og Gl. Rye i Skanderborg Kommune
• Skiffard ved Ørum Djurs i Norddjurs Kommune

Klagerne gik hovedsagelig på, hvorvidt regionen har afvejet landskabelige, kulturelle, arkæologiske og grundvandsmæssige aspekter korrekt i forhold til råstofinteressen, som man skal efter råstofloven. At gravning efter grus vil fremstå skæmmende for de berørte områder og medføre støj og støvgener, ligesom der vil blive mere trafik.
Derudover fandt mange, at den påkrævede annoncering af planen ikke var god nok og ikke nåede ud til de berørte parter.
Endelig blev der klaget over manglende miljøvurdering af planen.

Se Naturklagenævnets afgørelse vedrørende råstofplanen
Se Naturklagenævnets afgørelse vedrørende miljøvurdering
Se Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Billedtekst: Råstofgraveområde Jeksen skal hjemvises til fornyet behandling i regionen. Det nye område ses bag det gamle graveområde med søen. Fotoet er til fri brug og kan downloades i høj opløsning ved at klikke på det.


Fakta
30 % af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område. Det er primært sand, sten og grus, men råstofplanen kommer også til at styre fremtidens udvinding af ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk.
Mens regionen har ansvaret for kortlægningen af råstofferne og udarbejdelsen af råstofplanen, er det kommunernes ansvar at give råstofindvindingstilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen.
”Råstofplan 2008 for Region Midtjylland” afløser de hidtil gældende regler og retningslinjer fra de tidligere amters regionplaner.
Råstofplanen rækker 12 år frem i tiden, men den skal revideres og godkendes politisk hvert fjerde år.


Yderligere oplysninger:

  Harry Jensen, medlem af Regionsrådet,
Region Midtjylland
formand for Udvalget for miljø og råstoffer
Telefon: 9736 9058
Mobil: 4017 3690
harry.jensen@rr.rm.dk
  Lars Kristiansen, råstofgeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5193
Mobil: 2963 0511
lars.kristiansen@ru.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne