Tidligt onsdag morgen blev politikerne i Region Midtjylland enige om en konstitueringsaftale.
Der er den 18. november 2009 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti.

Se valgresultatet på www.midtvalg.dk

Formand
Partierne forpligter sig til at stemme på Socialdemokratiet ved Bent Hansen ved formandsvalget.

Næstformænd
Partierne forpligter sig til at stemme på Socialistisk Folkeparti ved Bente Nielsen ved valget af 1. næstformand og Venstre ved Anne V. Kristensen ved valget af 2. næstformand.

Forretningsudvalget
Partierne er enige om, at Forretningsudvalget i den kommende valgperiode skal bestå af følgende 13 medlemmer:

 Socialdemokratiet: 4  
 Socialistisk Folkeparti2
 Det Radikale Venstre1
 Venstre og Dansk Folkeparti
 Det Konservative Folkeparti   1


Partierne er enige om, at der under Regionsrådet nedsættes fire rådgivende udvalg, der skal virke i perioden 1. januar 2010 – 31. december 2011:Rådgivende udvalg vedrørende hospitaler

 Socialdemokratiet 3, herunder formandsposten
 Socialistisk Folkeparti 2
 Venstre og Dansk Folkeparti 3, herunder næstformandsposten
 Det Konservative Folkeparti 1


Rådgivende udvalg vedrørende psykiatri og social

 Socialdemokratiet 4, herunder næstformandsposten  
 Socialistisk Folkeparti 1, formandsposten
 Venstre og Dansk Folkeparti: 3
 Det Konservative Folkeparti 1


Rådgivende udvalg vedrørende primær sundhed og kommunesamarbejde

 Socialdemokratiet  3
 Socialistisk Folkeparti 2
 Venstre og Dansk Folkeparti 3, herunder formandsposten
 Det Konservative Folkeparti 1, næstformandsposten


Rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling

 Socialdemokratiet  3, herunder formandsposten
 Socialistisk Folkeparti 2, herunder næstformandsposten
 Fælleslisten 1
 Venstre og Dansk Folkeparti   3
 

Partierne er enige om, at der under Regionsrådet nedsættes fire midlertidige udvalg med hver 7 medlemmer (funktionsperiode aftales ved godkendelsen af kommissoriet):

Udvalg 1
 Socialdemokratiet 2
 Socialistisk Folkeparti   1, formandsposten
 Det Radikale Venstre 1
 Venstre og Dansk Folkeparti   3, herunder næstformandsposten


Udvalg 2
 Socialdemokratiet 2 
 Socialistisk Folkeparti 1, næstformandsposten
 Det Radikale Venstre 1
 Venstre og Dansk Folkeparti   3 herunder formandsposten


Udvalg 3
 Socialdemokratiet 2, herunder næstformandsposten 
 Socialistisk Folkeparti 1
 Venstre og Dansk Folkeparti   3
 Det Konservative Folkeparti 1, formandsposten


Udvalg 4
 Socialdemokratiet      2, herunder formandsposten 
 Socialistisk Folkeparti   1 
 Venstre og Dansk Folkeparti   3 
 Det Konservative Folkeparti 1, næstformanden


Honorering af rådgivende udvalg og midlertidige udvalg
Partierne er enige om, at den lovgivningsfastsatte pulje til honorering for udvalgsarbejdet fordeles med afsæt i funktionsperioden således på udvalgsmedlemmerne, at medlemmerne af de rådgivende udvalg får et honorar pr. måned svarende til det dobbelte af medlemmerne i de midlertidige udvalg, idet formændene for de rådgivende og midlertidige udvalg oppebærer dobbelt honorar.

Vækstforum
Partierne vil udover regionsrådsformanden udpege NN (F) og NN (VO) som medlem af Vækstforum. Partierne er, efter høring blandt Vækstforums medlemmer, sindet til at udpege regionsrådsformanden som formand for Vækstforum.

Sundhedskoordinationsudvalget
NN (A) (formand)
NN (A)
NN (F)
NN og NN (VO)

Amgros
NN (AFB)
NN (VCO)
Personudpegning afventer samlet udpegning i Danske Regioner.

Midttrafik
Partierne vil udpege NN (A) og NN (V) som medlemmer af Midttrafiks bestyrelse.
Som suppleanter vil partierne udpege NN (F) og NN (C).

Det regionale beskæftigelsesråd (fra 1. juni 2010)
Partierne vil udpege NN (C) som medlem og NN (C) som suppleant.

VisitAarhus
NN (VO)

Midtjysk Turisme
Partierne er enige om at arbejde for, at Vækstforum til bestyrelsen i Midtjysk Turisme udpeger NN (F) og NN (C) (inkl. Visit Denmark).

Væksthus Midtjylland
Partierne er enige om at arbejde for, at Vækstforum til Væksthus Midtjyllands bestyrelse udpeger NN (VO).

Jysk Linnedservice
Partierne vil udpege NN (A) som formand for bestyrelsen og NN (F) og NN (VO) som bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen for VIA University College
Regionsrådet og Kommunekontaktrådet skal i forening udpege to medlemmer til bestyrelsen. Den konkrete udpegning udsættes med henblik på at indgå en samlet aftale med Kommunekontaktrådet.

CPMR (Perifere Maritime Regioner)
NN (C).

Herudover er det aftalt, at VO får formandsposten i samarbejdsudvalget vedrørende almene læger, og at Det Konservative Folkeparti besætter bestyrelsespladsen i HIRC.

Tværregionale erfaringsudvekslingsmøder på sundhedsområdet i regi af Danske Regioner

Partierne har aftalt, at Regionsrådet vil lade sig politisk repræsentere i møderne af:
Formanden og næstformanden for Det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler,
Formanden og næstformanden for Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatri og social, og Formanden for Sundhedskoordinationsudvalget.

Øvrige poster
Poster, der ikke er aftalt endeligt på nuværende tidspunkt, fordeles efter senere aftale. Hvis aftale ikke kan indgås, sikres parterne som minimum deres rettigheder efter den d´Hondtske metode.


Viborg, den 18. november 2009

Socialdemokraterne
Det Radikale Venstre
Det Konservative Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
Dansk Folkeparti
Venstre