16-12-2009Med henblik på at skabe erhvervsudvikling inden for energiområdet besluttede Vækstforum for Region Midtjylland onsdag at støtte otte nye projekter. Projekterne er spredt over hele regionen og tager på hver sin måde hånd om væsentlige udviklingsopgaver.

Det handler om at udnytte vindmøllernes overskudsenergi, om at føre fjernvarmesektoren ind i fremtiden, om at synliggøre den grønne energiforsyning i bygninger på en pædagogisk måde, om at lave biogas af alger og etablere et stort ledningsnet til biogassen og om bølgeenergi.

Erhvervsudvikling
De otte projekter, som Vækstforum for Region Midtjylland på sit møde onsdag besluttede at støtte, styrker udviklingen af vedvarende energi, men de styrker samtidig erhvervsudviklingen i regionen.
Formanden for Vækstforum, Bent Hansen, glæder sig over den mangfoldighed, som de otte projekter repræsenterer.
”Dels er det mange teknologier, der kommer i spil her. Dels er projekterne geografisk spredt over hele regionen, og på den måde er de med til at understøtte vores vision om en region i balance – en region, der forstår at udnytte de styrker, som de forskellige områder i regionen i forvejen besidder”, siger Bent Hansen.

En særlig satsning
Projekternes samlede udgift udgør 68 mio. kroner, hvoraf Vækstforum anbefaler Regionsrådet at støtte med de 11,3 mio. kroner.
Målet med Region Midtjyllands satsning på energi- og miljøområdet er at skabe erhvervsudvikling og vækst. Det skal især ske ved udvikling og demonstration af ny teknologi og ved at etablere samarbejder mellem virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre relevante aktører. Desuden ser regionen gerne, at uddannelsesindsatsen inden for energi- og miljøområdet højnes.

De 8 projekter er:
1. Demonstration af anvendelse af stor varmepumpe på Ringkøbing Fjernvarmeværk. Varmepumpen kan medvirke til at udnytte overskydende produktion af elektricitet fra vindmøller til varmeproduktion.
2. Igangsætning af ’Fjernvarmens Udviklingscenter’. Udviklingscenteret skal varetage opgaver, der ikke udføres i dag, og sikre en fortsat teknologisk udvikling af fjernvarmesektoren og ikke mindst sikre et tæt samarbejde mellem ingeniør- og maskinmesteruddannelserne, forsyningsselskaberne og underleverandørerne til branchen. Udviklingscentret får til huse i Århus.
3. Forundersøgelse og demonstration af muligheden for anvendelse af solvarme, varmepumpeteknologi og langtidslagring af varmt vand i den øvre undergrund med det mål at fortrænge op til 60 – 80 % af naturgasforbruget på decentrale kraftvarmeværker. Demonstrationsprojektet gennemføres på Brædstrup Fjernvarme.
4. Demonstration af visualiseringsværktøj til visualisering af energistrømme i en bygning med integrerede vedvarende energiløsninger. Projektet har til formål at gøre unge under uddannelse interesserede i energiteknologi. Projektet gennemføres på ’Naturvidenskabernes Hus’ i Bjerringbro.
5. Udvikling og demonstration af teknologi til energirenovering af feriehuse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune har ca. 9.000 feriehuse med et samlet set stort energiforbrug. I projektet udvælges 3 feriehuse med henblik på energieffektivisering, anvendelse af vedvarende energi og fleksibelt elforbrug.
6. Udvikling af ’Ringkøbing-Skjern-biogasmodellen’. I disse år overvejes flere forskellige løsningsmodeller til udnyttelse af det forholdsvist store danske biogaspotentiale. Dette projekt ser på muligheden for at placere produktionen på 40 – 60 decentrale biogasanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune og etablering af et biogasledningsnet, der kan transportere biogassen frem til kommunens kraftvarmeværker.
7. Produktion af alger til fremstilling af biogas. En af fremtidens store energiressourcer kan blive alger produceret i saltvand i stor skala. Dette projekt, som etableres i ’Havets Hus’ i Grenå, har til formål udvikle fundamentet for en erhvervsklynge i regionen omkring den teknologi og viden, der skal udvikles på området.
8. Udvikling af regionens kompetencer inden for bølgeenergi. DEXA Wave Energy ApS i Holstebro har udviklet et lovende koncept for et bølgeenergianlæg egnet til placering på store havdybder. Dette koncept er omdrejningspunkt for et samarbejde mellem 11 virksomheder og videninstitutioner, som i fællesskab vil videreudvikle bølgeenergi frem mod kommerciel udnyttelse. Bølgeanlægget skal afprøves hos Dansk Center for Bølgeenergi, DanWEC, som netop er åbnet i Hanstholm. Inden anlægget kan udnyttes kommercielt, er der dog en lang række tekniske udfordringer, som skal løses gennem demonstrationsprojektet.

Billedtekst: De otte projekter er geografisk spredt i regionen. Kortet er til fri brug – download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

  Bent Hansen
formand for Vækstforum for Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk