26-02-2010Region Midtjylland har kortlagt tre nye områder med rødler i Holstebro og Stuer kommuner. De rummer ler nok til syv års forbrug af røde mursten på samtlige danske teglværker.


De danske teglværkers forbrug af ler til røde mursten er sikret mange, mange år ud i fremtiden. Region Midtjylland har netop kortlagt en større lerforekomst ved Hasselholt ved Vinderup i Holstebro Kommune samt to mindre områder ved henholdsvis Lyngs og Nørre Hvidbjerg i Struer Kommune.
Prøvegravninger i områderne har – sammen med informationer fra områdernes eksisterende lergrave - afsløret mere end fire millioner kubikmeter af rødler til teglværksbrug. Lerlaget, der ligger lige under mulden, er sine steder op til 2,5 meter tykt.

Region Midtjyllands råstofstrategi
”Disse undersøgelser er de sidste af den håndfuld undersøgelser efter ler til teglværksbrug, som regionen har igangsat og fuldført”, siger regionsrådsmedlem Gert Schou, der er formand for det rådgivende udvalg for Regional Udvikling. Tidligere – i 2008 – har regionen kortlagt lerforekomster af samme størrelse i Randers og Norddjurs kommuner.
Tilsammen vil de fem kortlagte områder kunne dække Danmarks samlede behov for rødbrændende ler til mursten og tagsten i næsten 25 år - eller regionens behov i mere end 50 år.
”Det er Region Midtjyllands råstofstrategi at sørge for, at de investeringstunge råstoferhverv som teglværker kan få de råstoffer, som de behøver. Ikke kun i dag, men også både en og to generationer ud i fremtiden” siger Gert Schou.

Kommende graveområde
De nævnte områder udgør sammen med 35 andre de interesse¬områder, som Region Midtjylland er i gang med at kortlægge. Når der som her findes brugbare råstoffer, vil arealerne som udgangspunkt blive ”forfremmet” til et såkaldt råstofgraveområde ved den kommende revision af regionens råstofplan. Denne revision indledes i år.
Hvis leret skal udvindes, vil det dog kræve, at ejerne af arealerne selv ønsker det, oplyser råstofgeolog Lars Kristiansen fra Region Midtjylland.

Se kortlægningsrapporterne

Billedtekst: En af de mange prøvegravninger ved Hasselholt, som viser en kæmpe ressource af rødler, der blandt andet bruges til fremstilling af røde mursten. Fotoet er til fri brug. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.


Yderligere oplysninger:

  Gert Schou, medlem af
Regionsrådet for Region Midtjylland
formand for det rådgivende udvalg for
Regional Udvikling
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk
  Lars Kristiansen, råstofgeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5193
Mobil: 2963 0511
lars.kristiansen@ru.rm.dkFakta om råstoffer

30 % af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område. Det er sten, sand, grus, tørv, ler, moler og kalk.
Mens regionen har ansvaret for at kortlægge råstofferne og efterfølgende at lave en råstofplan, er det kommunernes ansvar at give råstofindvindingstilladelser og føre tilsyn med selve råstofindvindingen.
”Råstofplan 2008 for Region Midtjylland” fastlægger dels de 139 råstofgraveområder, hvor der kan gives tilladelse (af kommunerne) til råstofindvinding, dels de 37 råstofinteresseområder, som Region Midtjylland er i gang med at undersøge og kortlægge.