09-02-2010I det forløbne år er det lykkedes de tre vestdanske regioner og organisationen Invest in Denmark at tiltrække nye udenlandske investeringsprojekter og skabe eller fastholde 367 arbejdspladser i den midtjyske region.


Effekten af det fortsatte samarbejde mellem Region Midtjylland og Invest in Denmark er tydelig. En målrettet satsning på tiltrækning af udenlandske virksomheder, der matcher spidskompetencerne hos regionens virksomheder og forskningsinstitutioner, har skabt eller fastholdt 367 jobs i regionen i 2009.
Og det på trods af finanskrisen og en generel nedgang i virksomhedernes investeringer i de senere år, påpeger regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen. Han mener, at den fælles indsats mellem de tre vestdanske regioner og Invest in Denmark under Udenrigsministeriet har gjort vestdanske kompetencer mere synlige internationalt.
”Det er glædeligt at se, at mange af investeringerne er sket på et af vore fokusområder i Midtjylland – nemlig vedvarende energi. De er således med til at styrke vores førerposition på dette område”, siger Bent Hansen.

Samlet markedsføring
Ole Frijs-Madsen, chef for investeringsfremmeorganisationen Invest in Denmark, hæfter sig ved, at kampen om investeringerne er blevet markant hårdere.
”Hvis vi skal bevare de danske spidskompetencer og styrke konkurrenceevnen er det vigtigt at vi markedsfører hele Danmark samlet over for udenlandske virksomheder. Derved kan vi fortsat stå stærkest i den globale konkurrence. Det er derfor positivt at Region Midtjylland i 2009 støttede op om at videreføre samarbejdet, som igen i år har skabt gode resultater i regionen. Med vores medarbejdere placeret i lokale innovations- og videnmiljøer har vi langt lettere adgang til de rigtige ressourcepersoner og kan derved opfange ny viden og videregive den til vores kolleger rundt omkring i verden. Med fokus på hele Danmark bidrager vi til at sikre balanceret fremgang og vækst i alle egne af landet” siger Ole Frijs-Madsen.

Midt i miljøet
Peder Bo Sørensen er ansat som projektleder i Invest in Denmark og har til daglig kontor i Innovation Midtvest i Herning:
”Jeg og mine to kolleger i Århus har i vores daglige arbejde stor fordel af vores placering midt i det regionale vækstmiljø, hvor vi har mulighed for at være i daglig kontakt med virksomheder og videnmiljøer i regionen. Ved at være fysisk placeret midt i innovationsmiljøet har vi et godt kendskab til samarbejdsmuligheder, investeringsmuligheder eller etableringsmuligheder for udenlandske investorer.”

Resulater i 2009
I 2009 har Invest in Denmark tiltrukket 42 udenlandske investeringsprojekter, der tilsammen har genereret 1.046 nye danske arbejdspladser.
Hovedparten er videntunge jobs. Det er især den danske cleantech sektor (350 nye jobs), der tiltrækker udenlandske virksomheder. Kompetencer inden for vedvarende energi og energieffektivitet har positioneret Danmark som et foregangsland på området. Indregnes de afledte jobeffekter, er der med bistand fra Invest in Denmark skabt eller fastholdt ca. 2.000 jobs sidste år.
En væsentlig årsag, til at Invest in Denmark igen i 2009 har leveret et godt resultat, er samarbejdet med de tre vestdanske regioner om investeringsfremme i Vestdanmark. De otte regionalt finansierede projektledere, der er placeret i relevante regionale videnmiljøer, giver Invest in Denmark den nødvendige indsigt i de danske kompetence klynger.


Flere oplysninger:

  Niels Erik Andersen, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon + 45 87 28 50 90.
niels-erik.andersen@ru.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

FAKTA
Invest in Denmark er en del af Udenrigsministeriet og består af over 50 medarbejdere fordelt i Danmark og på udvalgte repræsentationer i Europa, Asien og Nordamerika.
Organisationens målsætning er at bevare og skabe videntunge arbejdspladser i Danmark for derigennem at styrke erhvervslivets globalisering og forbedre kompetence- og vidensniveauet.
Invest in Denmark arbejder som en global enhedsorganisation, der på tværs af geografiske grænser i teams følger kunden fra den indledende kontakt til den konkrete investering.
Invest in Denmark arbejder med danske styrkepositioner inden for udvalgte klynger – Life Sciences, IT & Telekommunikation, Cleantech og Danmark som HUB for Nord-Europa.

INVESTERINGSPROJEKTER I REGION MIDTJYLLAND
Invest in Denmark har siden 2006 medvirket til lokalisering af 8 virksomheder inden for vedvarende energi i Region Midtjylland, hvoraf den 7 af virksomhederne arbejder inden for vindenergi.
Vindernergi virksomhederne er alle tiltrukket af den faglige kompetence og de gode samarbejdsmuligheder inden for vindmøllebranchen. Der er tale om såvel underleverandører som egentlige OEM’s (vindmølleproducenter). Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at offentliggøre virksomhedernes navne.
Disse lokaliseringer understøtter fint Region Midtjyllands strategi med fokus på Energiområdet.

Struve Labs, Inc.
Struve Labs, der er et internationalt kendt navn inden for (Specific Pathogen Free) SPF svineproduktionen branchen. For mere end 25 år siden startede Dr. Rexanne Struve med leverancer af smågrise i et sterilt miljø, samt at give de nytilkommende grise mælkeerstatning, frem for mælk fra soen. Resultatet er, at de frembragte grise bliver helt fri for patogener.
I øjeblikket er Struve Labs den eneste kommercielle virksomhed i USA, der producerer patogen frie svin og de er højt respekteret blandt biologiske og farmaceutiske virksomheder og forskere i hele Nordamerika.
Som førende leverandør af patogen frie svin til medicinalindustrien, er Struve Labs i løbet af de sidste par år blevet gjort opmærksom på, fra deres kunder, at der også er et marked for deres grise i Europa. For at nå et europæisk marked har Struve labs haft behov for et europæisk site til at producere deres patogen frie svin og for at udføre prækliniske undersøgelser til gavn for biotek-, pharma- og dyrevelfærds-industrien.
Struve Labs har nu valgt at oprette et europæisk laboratorium samt hovedkvarter i Region Midtjylland, hvilket støtter meget fint op om regionens indsatsområder inden for erhverv-sundhed og vækst i områder uden om de større byzoner. Projektet illustrerer desuden, hvordan landbruget og den bioteknologiske industri integreres.
Struve Labs valgte Danmark frem for 5 andre europæiske lande, og oprettelsen af Struve Labs laboratorier i Danmark øger den danske bio-videnskabelige klynge, da en ny type tjeneste nu vil være tilgængelig for medicinal- og biotekvirksomheder samt for universiteter. Sidstnævnte er specielt interessant over for Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet, som Struve Labs allerede er i dialog med.