17-01-2011Hvor skal vi hente de råstoffer, som vi skal bruge i de kommende år? Hvilke områder skal vi grave i, og hvilke skal vi ikke røre ved? Region Midtjylland efterlyser ideer til den råstofplan, der skal gælde fra 2012.

Når det handler om at udvinde de råstoffer, som naturen har forsynet os med, skal Region Midtjylland balancere mellem flere interesser. Det gælder om at sikre tilstrækkeligt med råstoffer i regionen til blandt andet byggeri og anlæg, samtidig med at naturen og borgerne er bedst muligt beskyttet mod de gener, råstofindvindingen vil medføre.
Det siger Gert Schou, formand for det rådgivende udvalg vedrørende Regional Udvikling i Region Midtjylland.
”Det er derfor en vigtig opgave, Region Midtjylland står overfor, når vi nu skal revidere den gældende Råstofplan 2008. Vi har brug for borgernes, erhvervets, myndighedernes og organisationernes hjælp til at få det mest korrekte billede af råstofsituationen i regionen”, siger han.
”Vi skal vide, om der er udlagt tilstrækkeligt med graveområder, og om de indeholder råstoffer af tilstrækkelig mængde og kvalitet til de kommende års behov. Derudover vil vi gerne diskutere, hvordan råstofindvindingen påvirker eksempelvis natur- og miljøinteresser”, siger Gert Schou.
Endelig fremhæver han, at Regionsrådet ønsker forslag, der kan inspirere til en natur- og miljøvenlig efterbehandling af indvindingsområderne.

Berørte borgere
Ifølge geolog Lars Kristiansen fra Region Midtjylland omfatter råstofplanlægningen omkring én procent af regionens areal.
”Alligevel vil der formentlig være mange borgere, der føler sig direkte eller indirekte berørt af indvindingen. Forhåbentlig vil de reagere ved at komme med gode idéer, så vi kan udarbejde den bedst mulige plan”, siger Lars Kristiansen.

Plan i høring
Region Midtjylland skal med råstofplanen sikre, at der er tilstrækkelige mængder råstoffer som sand, grus, sten og ler i Midtjylland. Det vil sige, at regionen udpeger arealer til råstofindvinding, og at kommunerne herefter kan give tilladelser til at grave på disse arealer.
Fra den 19. januar til den 23. marts 2011 sender Region Midtjylland en råstofredegørelse samt et debatoplæg til Råstofplan 2012 i høring. Her inviterer regionen alle, der har en interesse i det, til at komme med ideer og forslag til planen. Der er tale om en revision af råstofplan 2008 og altså ikke en helt ny plan.

Indlæg bearbejdes
Når debatperioden er udløbet, tager regionsrådet stilling til samtlige indlæg, og herefter kommer et ”Forslag til Råstofplan” i høring ved årsskiftet 2011/ 2012. En endelig ”Råstofplan 2012 for Region Midtjylland” vil blive vedtaget af regionsrådet i sommeren 2012.

Se Råstofredegørelse og Debatoplæg med fakta, status og spørgsmål for den kommende planlægning på www.raastoffer.rm.dk
Her kan du også se, hvordan du indsender dit bidrag.

Flere oplysninger:

  Gert Schou (A)
medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland
og formand for det rådgivende udvalg
for regional udvikling
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk 
  Lars Kristiansen, råstofgeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5193
Mobil: 2963 0511
lars.kristiansen@ru.rm.dk Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne


Fakta om råstoffer
30 % af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område.
I Midtjylland indvinder vi sand, grus, sten, kvartssand, ler, plastisk ler, moler, kalk og tørv. Mere end 90 % er sand, grus, sten.
I 2007 blev der indvundet i alt godt 11 mio. m3. I 2009 var det faldet til knap 7 mio. m3. Faldet skyldes primært faldet i byggeriet som følge af finanskrisen. På landsplan blev der i 2009 indvundet godt 25 mio. m3 råstoffer.
Mens regionen har ansvaret for at kortlægge råstofferne og efterfølgende at lave en råstofplan, er det kommunernes ansvar at give råstofindvindingstilladelser og føre tilsyn med selve råstofindvindingen.