18-03-2011En hurtig afklaring af situationen for 80 boligejere, hvis grunde måske er forurenede. Det er med på listen over de opgaver, som Region Midtjylland agter at bruge kræfterne på i løbet af 2011. Også tidligere renserigrunde og grusgrave er med på listen, der lige nu er i offentlig høring.

Region Midtjylland vil i 2011 udføre indledende undersøgelser på 80 boliggrunde, som er under mistanke for at være forurenede. Grundene er omfattet af en 1-års regel, som giver ejerne ret til at få afklaret mistanken inden for år. Reglen blev indføjet i jordforureningsloven i 2007, hvor den afløste en 2-års regel.
”For borgerne betyder det alverden, at de kan få et svar inden for det første år. Det er ikke behageligt at eje en måske-forurenet grund - især ikke, hvis man går i byggetanker eller vil sælge grunden”, siger Gert Schou, formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.
Derudover kaster regionen søgelyset på tidligere renserigrunde og deres nabogrunde, fordi jordforurening fra renserier spredes ofte over betydelige afstande.

Liste i høring
Regionen har også planlagt at undersøge cirka 60 lokaliteter, hvor der kan være risiko for grundvandet.
Og der bliver meget andet at se til i år. Nedenfor er nævnt en række eksempler på aktiviteter, og du kan se mange flere på www.jordmidt.dk. Listen over lokaliteter, hvor regionen planlægger at udføre forureningsundersøgelser og afværgeprojekter i 2011, er i offentlig høring frem til den 20. april.
Den er ikke udtømmende, idet regionen jævnligt tager fat på nye, uforudsete miljøundersøgelser - eksempelvis på opfordring fra borgere eller kommuner.

Eksempel 1
Sikring af indeklimaet i boliger: Det tidligere Viborg Amt og nu Region Midtjylland har over en årrække foretaget undersøgelser og afværgeforanstaltninger over for en forurening med rensemidler fra det tidligere renseri på Ll. Sct. Hans Gade 29 i Viborg. Forureningen består af afdampning af rensemidler fra jorden og kan udgøre en risiko for indeklimaet i boliger. Forureningen er afgrænset, og der er i de seneste par år afprøvet forskellige strategier med henblik på at fastlægge den mest hensigtsmæssige fremtidige måde at håndtere forureningen på. Regionen vil i løbet af 2011 etablere den løsning, som i fremtiden skal give beboerne i området sikkerhed for et tilfredsstillende indeklima.

Eksempel 2
Beskyttelse af grundvandet: I den tidligere Brejning Grusgrav ved Spjald blev der fra 1960erne til starten af 1970erne deponeret letflydende tjære, tjæreholdigt affald og asfalt. Den tidligere grusgrav ligger i et grundvandsdannende område, som Naturstyrelsen Vestjylland har udpeget som et særligt indsatsområde. Region Midtjylland har på den baggrund prioriteret at gennemføre en omfattende teknisk undersøgelse af deponiets påvirkning af grundvandskvaliteten i området.Billedtekst:
Så mange steder vil Region Midtjylland undersøge eller rense grunde i år - plus de steder, som kommer til på opfordring fra eksempelvis borgere og kommuner.

Yderligere oplysninger:

  Gert Schou, medlem af Regionsrådet
for Region Midtjylland og
formand for det rådgivende udvalg for regional udvikling
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk 
 nn   Børge Hvidberg, civilingeniør
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5248
 nn   Steffen Gram Lauridsen, miljøtekniker
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5222
    Thomas Damgaard, civilingeniør
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5256


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne


Fakta om regionens opgave
Overordnet er Region Midtjyllands opgave på jordforureningsområdet at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord. Formålet med arbejdet er at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.
Regionen udfører indledende undersøgelser på grunde, der er kortlagt som muligt forurenede. Supplerende undersøgelser udføres på grunde, hvor der ved den indledende undersøgelse er konstateret forurening, som kan udgøre en risiko for mennesker eller grundvand. Herved afgrænses forureningen, og det vurderes, hvorvidt regionen skal gennemføre et afværgeprojekt for at eliminere risikoen.