14-03-2011Region Midtjylland har kortlagt et område med mindst halvanden million kubikmeter af det fineste kvalitetssand i Silkeborg kommune. Nu er det op til lodsejeren, om sandet skal udvindes og komme betonindustrien til gode.

Vel flyder det hverken med olie eller diamanter i den midtjyske undergrund.
Men i et område en halv kilometer sydvest for Tange Sø, tæt på hovedvej 26, har Region Midtjylland netop kortlagt en større forekomst af sand, der også kan blive en indbringende forretning for ejermanden.
Prøveboringer i området afslører, at området gemmer på mindst halvanden million kubikmeter sand.
Det vil være nok til at forsyne en nærliggende betonvarefabrik med sand i de næste 30 år.
Og der er tilmed tale om såkaldt klasse E-sand, der er den bedste kvalitet til betonformål.

Regionens råstofplan
Naboarealet er en eksisterende sandgrav, som gennem mange år har været fast leverandør til betonvarefabrikken RC-Betonvarer i Rødkærsbro. Således er mere end 95 procent af sandet herfra blevet transporteret direkte til fabrikken. Det drejer sig om cirka 50.000 kubikmeter om året.
Nu er sandgraven imidlertid ved at være gravet tom, så det nye område kan blive en kærkommen erstatning for den.
Hvis sandet skal udvindes, kræver det først og fremmest, at området bliver indlemmet i den regionale råstofplan, som Region Midtjylland i øjeblikket er i gang med at revidere. Klassificeres det som et graveområde, kan ejeren søge Silkeborg Kommune om lov til udvinding.
Det håber direktøren for RC Betonvarer Per Warming på:
” Det er af afgørende betydning for en virksomhed som vores, at vi også i fremtiden kan få de nødvendige råstoffer til videre forarbejdning”, siger han.
”Det er heller ikke uvæsentligt, at transportafstanden fra sandgrav til fabrik er mindre en 10 kilometer”.
For regionen har den korte afstand mellem sandgrav og aftager også betydning, siger Gert Schou, der er medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland og formand for det rådgivende udvalg for Regional Udvikling.
”Det er Regionsrådets opgave at finde balancen mellem at sikre, at der er tilstrækkeligt med råstoffer i regionen til blandt andet byggeri og anlæg, og samtidig sikre, at naturen og borgerne er bedst muligt beskyttet mod de gener, råstofindvindingen vil medføre. Og her er det en fordel, hvis råstofferne ikke skal transporteres fra den ene ende af regionen til den anden”, siger Gert Schou.

Kommende graveområde
Det nævnte område i Ans udgør sammen med 35 interesse¬områder de arealer, som Region Midtjylland er i gang med at kortlægge. Når der som her findes brugbare råstoffer, vil arealet som udgangspunkt blive ”forfremmet” til et såkaldt råstofgraveområde ved den igangværende revision af råstofplanen.
Hvis sandet skal udvindes, vil det dog kræve, at ejerne af arealerne selv ønsker det, oplyser råstofgeolog Lars Kristiansen fra Region Midtjylland.


Se kortlægningsrapporten fra Ans-Bodalen
Læs om den igangværende revision af råstofplanen


Billedtekst: Her ses den næsten tømte sandgrav ved Ans/Bodalen. Det ny-kortlagte område ligger lige bagved. Fotoet er til fri brug. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Yderligere information:

  Gert Schou (A)
Åhavevej 15
8500 Grenaa
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk  
  Lars Kristiansen, råstofgeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5193
Mobil: 2963 0511
lars.kristiansen@ru.rm.dk 
    Per Warming, adm. direktør
RC Betonvarer
Telefon: 86 65 80 55
Mobil: 27 60 07 84
pw@rc-beton.dk Fakta om råstoffer
30 % af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område. Det er sten, sand, grus, tørv, ler, moler og kalk.
Mens regionen har ansvaret for at kortlægge råstofferne og efterfølgende at lave en råstofplan, er det kommunernes ansvar at give råstofindvindingstilladelser og føre tilsyn med selve råstofindvindingen.
”Råstofplan 2008 for Region Midtjylland” fastlægger dels de 139 råstofgraveområder, hvor der kan gives tilladelse (af kommunerne) til råstofindvinding, dels de 37 råstofinteresseområder, som Region Midtjylland er i gang med at undersøge og kortlægge.