24-08-2011

Udvikling, netværk og udsyn bliver nu i endnu højere grad end hidtil omdrejningspunktet for den regionale kulturpolitik. Regionsrådet vedtog onsdag en forenkling af reglerne for at få tilskud til kulturprojekter.

De 10 mio. kroner, som Region Midtjylland årligt anvender på kulturprojekter rundt om i regionen, vil fremover blive fordelt efter nye retningslinjer. Regionsrådet vedtog onsdag en ændring af kulturpolitikken, således at tilskudsmidlerne rettes direkte mod at fremme netværksdannelse, udvikling og internationalt udsyn og samarbejde.
De regionale kulturtilskud kommer fortsat fra to forskellige puljer, nemlig kulturpuljen og kulturudviklingsmidlerne.
Kulturpuljen med dens cirka to mio. kroner afsættes til enkeltstående, tidsbegrænsede og afsluttede projekter og events, der kan have eksperimenterende og afprøvende karakter.
Kulturudviklingsmidlerne, som omhandler otte mio. kroner om året, afsættes til langsigtede strategiske projekter, der forventes at kunne fortsætte efter projektperioden uden regional støtte.
Retningslinjerne for de to puljer er ens og kan læses nedenfor.

Kultursamarbejde over grænser
Som noget nyt har Region Midtjylland sammen med Midtjyllands EU-kontor – Central Denmark EU Office (CDEU) – udviklet et initiativ, som skal styrke internationaliseringen i midtjyske kulturinstitutioner. Kulturopa hedder initiativet, der skal få flere kulturinstitutioner til at udnytte de tilskudsmuligheder, der ligger i EU-systemet, og til at samarbejde om at søge midlerne. Der er blevet afsat 500.000 kroner
årligt af regionens kulturudviklingsmidler til en særlig international startpulje til forberedende arbejde og projektmodning, herunder
• International partnersøgning og kontakt
• Kvalificering af ansøgningsarbejde
• Etablering af partnerskaber og konsortier regionalt og nationalt

Baggrunden for initiativet er, at de fleste kulturinstitutioner og aktører på kulturområdet viger tilbage for at engagere sig i internationalt projektsamarbejde. Som regel med den begrundelse, at det vil koste for mange ressourcer. Nu er der altså både penge og rådgivning at hente for dem, der vil samarbejde internationalt.

Retningslinjer for kulturtilskud:
Fremover gælder der samme retningslinjer for kulturpuljen og kulturudviklingsmidlerne. Det forudsættes, at aktiviteter, der modtager støtte, har regional betydning. Som hovedregel skal der være kommunal eller anden medfinansiering til aktiviteterne. Følgende projekter og aktiviteter prioriteres:

• Projekter og aktiviteter, der skaber viden og/eller udvikler nye ”værktøjer” og metoder inden for et eller flere kunstneriske eller kulturfaglige arbejdsområder.
• Projekter og aktiviteter, der anvender allerede eksisterende viden på nye områder og/eller på nye måder.
• Projekter og aktiviteter, der etablerer udviklingsorienterede netværk.
• Projekter og aktiviteter, der formidler ny viden inden for faglige og tværfaglige netværk.
• Projekter, der styrker internationalt samarbejde.
• Projekter, der styrker talentudvikling i regionen.

I øvrigt gælder det, at:
• Projekter og aktiviteter skal som hovedregel rumme en selvstændig oplevelsesmæssig og/eller formidlingsmæssig værdi. Der gives ikke tilskud til rene forskningsprojekter, forundersøgelser, evalueringsprojekter m.m.
• I forhold til produktion af viden opererer Region Midtjylland med et princip, der gør indhøstet viden og erfaring tilgængelig for alle. Der gives således ikke tilskud til udviklingsprojekter, der sigter imod at give enkelte institutioner eller aktører en fortrinsstilling frem for andre i regionen.Flere oplysninger:

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700
Mobil: 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk

Erik Bach Andersen, specialkonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1710
erik.andersen@ru.rm.dk

Tine Engel Mogensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1716
tine.mogensen@ru.rm.dk