16-01-2012

Region Midtjylland skal sikre, at der er råstoffer nok til at bygge veje og hospitaler i den kommende årrække. Den gældende råstofplan er under revision, og forslaget til en ny plan sendes nu i offentlig høring.

Den regionale råstofplan, der skal sikre tilstedeværelsen af de nødvendige mængder af fortrinsvis sand og grus i de kommende år, er under opdatering og sendes nu i offentlig høring indtil 21. marts.
Hen over første halvdel af 2011 har Region Midtjylland haft drøftelser med kommunerne, råstofbranchen, organisationer og borgere, og det resulterede i flere end 200 bemærkninger og forslag til ændringer. Et resumé af disse kan ses på regionens hjemmeside www.raastofplan-midt.dk.
Siden er planen blevet rettet til og er nu altså klar til offentlighedsfasen.

Stor interesse
”Vi er rigtig glade for den store interesse, vi er blevet mødt med, og for de mange konstruktive idéer, vi har fået hidtil. Det vil vi gerne takke for. Nu ser vi frem til at få en god debat om planforslaget”, siger Gert Schou(A), formand for det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland.
”Regionsrådet har med det forslag, som vi nu sender i høring, tilstræbt både at varetage råstofinteressen og tage hensyn til natur og miljø. Visse steder har det været nogle svære valg,” siger Gert Schou.

Flere typer af råstoffer
Det er råstofplanen, som kommer til at styre, hvor der i de kommende år kan udvindes råstoffer. Det gælder hovedsagelig omfatter sand, grus og sten, men den midtjyske undergrund rummer desuden råstoffer som ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk.
Planen udpeger områder, hvor der i de kommende år kan indvindes råstoffer, og derefter er det op til private lodsejere og råstofbranchen selv at aftale en eventuel indvinding.
Råstofferne bruges blandt andet til fremstilling af mursten og tagsten samt til anlæg af veje og byggeri.

Baggrundsmateriale
På www.raastofplan-midt.dk kan du læse ”Forslag til Råstofplan 2012” og se kort over de områder, der er udpeget som egnede til fremtidig råstofindvinding.


Yderligere oplysninger:

Gert Schou, medlem af regionsrådet
og formand for udvalget
vedrørende regional udvikling
Region Midtjylland
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk


Lars Kristiansen, råstofgeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1893
Mobil: 2963 0511
lars.kristiansen@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne


Fakta om råstoffer
30 % af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område.
I Midtjylland indvinder vi sand, grus, sten, kvartssand, ler, plastisk ler, moler, kalk og tørv. Mere end 90 % er sand, grus, sten.
I 2007 blev der indvundet i alt godt 11 mio. m3. I 2010 var det faldet til knap 7 mio. m3. Faldet skyldes primært faldet i byggeriet som følge af finanskrisen. På landsplan blev der i 2010 indvundet godt 22 mio. m3 råstoffer.
Mens regionen har ansvaret for at kortlægge råstofferne og efterfølgende at lave en råstofplan, er det kommunernes ansvar at give råstofindvindingstilladelser og føre tilsyn med selve råstofindvindingen.