08-08-2012



I de kommende tre uger vil 800 tons forurenet jord nær Vellev i Favrskov Kommune blive fjernet og erstattet med ren jord. En operation til 1,5 mio. kroner, som Region Midtjylland gennemfører for at forhindre giftige opløsningsmidler fra en tidligere losseplads i at ødelægge områdets drikkevand.

Forestil dig, hvor meget et almindeligt parcelhus i to etager fylder.
Så har du et cirkamål for, hvor meget jord der i de kommende uger vil blive gravet op og kørt væk fra en grund uden for Vellev i Favrskov Kommune.
Grunden blev tilbage i 1960’erne brugt som losseplads for husholdnings- og industriaffald, og lige siden har den ligget hen som en miljøbombe, fortrinsvis på grund af forurening med PCE, der er et giftigt kloreret opløsningsmiddel.
Den forurenede jord er skjult under en nydelig vildtremise, men den ligger desværre også i et område med værdifuldt grundvand til såvel dagens som fremtidens drikkevandsforsyning.
Omfattende undersøgelser af jordlagene under og omkring den tidligere losseplads har afsløret, at langt det meste af forureningen, anslået mellem 70 og 100 kilo ren PCE, ligger inden for et meget lille område og altså kan fjernes sammen med den jordmængde, der svarer til rumfanget af det nævnte parcelhus.
Det er altså muligt at rense området uden at påvirke hverken boliger eller andet byggeri.
Derimod vil det ikke være både økonomisk og praktisk muligt at fjerne den øvrige del af forureningen, anslået 15 kilo PCE, der allerede har spredt sig og for en dels vedkommende ligger helt nede i 35 meters dybde, siger chef for Region Midtjyllands miljøafdeling, Hans Fredborg.

For dyrt
”Vi har selvfølgelig regnet på, hvad det vil koste at rense yderligere op, og det ligger på 8-10 mio. kroner alene i anlægsomkostninger. Hertil kommer driftsudgifter på 6-15 mio. kroner over de næste 100 år eller mere. Der vurderer vi, at resultatet ikke står mål med indsatsen”, siger Hans Fredborg.
Restforureningen er årsagen til, at der i en længere årrække fremover fortsat vil være forurening i grundvandet. Oprensningen betyder imidlertid en markant reduktion i mængden af PCE i grundvandet og en begrænsning i forureningens udbredelse. Forureningsniveauet vil begynde at aftage, og der er ikke fare for drikkevandet, der pumpes op til områdets vandværker. Ligeledes kan der etableres nye vandindvindingsboringer i drikkevandsområdet.
Hans Fredborg tilføjer, at Region Midtjylland vil holde øje med effekten af indsatsen i de kommende mange år.

Rollefordelingen
Arbejdet med at kortlægge forureningen har stået på siden 1997 og blev startet af det daværende Viborg Amt samt Hvorslev Kommune. Fra 2007 er arbejdet overgået til Region Midtjylland, Favrskov Kommune og Naturstyrelsen, der har hver sin rolle i forbindelse med grundvandskortlægning, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, oprensning og overvågning.

Arbejdsplanen
Indtil udgangen af august vil gravemaskiner, dumpere og lastbiler således arbejde intensivt med at fjerne forurenet jord og bringe den til et godkendt jordbehandlingsanlæg. Først skal mulden graves af, derpå skal forureningen afdækkes og fjernes, og endelig skal der køres ren muld, sand og grus på.


Billedtekst: Idyllisk ser der ud, men under denne vildtremise gemmer sig en gammel forurening med opløsningsmidlet PCE. Nu går Region Midtjylland imidlertid i gang med at fjerne det meste af forureningen.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger

Hans Fredborg, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1900
hans.fredborg@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne