30-08-2012
Regionsrådet for Region Midtjylland har vedtaget ”Råstofplan 2012 for Region Midtjylland”, der nu offentliggøres og erstatter den gamle. Der er dog stadig mulighed for at klage over indholdet.

Råstofplan 2012 for Region Midtjylland bliver nu offentliggjort, og dermed er det denne plan, der gælder for råstofbranchen og regionens kommuner.
Hele forarbejdet omkring revisionen af råstofplanen har haft stor offentlig bevågenhed, og der kom mere end 220 ideer, bemærkninger og indsigelser til regionsrådets debatoplæg og senere over 100 reaktioner på det egentlige planforslag.
Den vedtagne råstofplan er således justeret på adskillige punkter, fortæller formanden for regionsrådets udvalg for miljø og råstoffer, Gert Schou.

Tung transport
”Men hovedlinjerne om en afbalanceret råstofplan et bibeholdt. Vi finder det vigtigt, at erhvervet kan udnytte råstofforekomsterne, hvor indvindingen kan ske uden at skade naturen,” siger Gert Schou.
”Jeg ser dog med bekymring på råstofindvinding i visse bynære områder, og især på vejforholdene, hvor den tunge transport går gennem beboelsesområder”.
Sammen med resten af udvalget opfordrer Gert Schou kommunerne til at være opmærksomme på denne problemstilling, så der i samarbejde med de berørte parter kan findes den bedst mulige transportvej til og fra råstofgravene.
Kort fortalt er der i den nye råstofplan udlagt 152 råstofgraveområder, hvoraf de 38 områder er væsentlig ændrede eller nye i forhold til Råstofplan 2008.

Klagefrist 3. oktober
På www.raastofplan-midt.dk kan du læse ” Råstofplan 2012” og se kort over de områder, der er udpeget som egnede til fremtidig råstofindvinding.
Der er dog stadig mulighed for at gøre indsigelser. Klageberettigede (se hvem og hvordan) kan nemlig klage til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Her er fristen den 3. oktober 2012.


Billedtekst:
De primære råstoffer i Region Midtjylland er sand, sten og grus, men råstofplanen kommer også til at styre fremtidens udvinding af ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.Yderligere oplysninger:

Gert Schou, formand for
regionsrådets udvalg for miljø og råstoffer
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk

Lars Kristiansen, råstofgeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1893
Mobil: 2963 0511
lars.kristiansen@ru.rm.dk

Lars G Ernst, råstofgeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1940
Mobil: 2176 3483
Lars.ernst@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerneFAKTA
om råstoffer

”Råstofplan 2012 for Region Midtjylland” fastlægger dels de 152 råstofgraveområder, hvor der kan gives tilladelse (af kommunerne) til råstofindvinding, dels de 38 råstofinteresseområder, hvor Region Midtjylland i løbet af de kommende år vil kortlægge og undersøge efter/for mulige brugbare råstoffer. Planen rækker 12 år frem i tiden, men skal revideres og godkendes politisk hvert fjerde år.

Cirka en tredjedel af samtlige råstoffer på landjorden i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område. Det svarer til 9 mio. kubikmeter.
De primære råstoffer i Region Midtjylland er sand, sten og grus, men råstofplanen kommer også til at styre fremtidens udvinding af ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk.
Mens regionen har ansvaret for at kortlægge råstofferne og lave en råstofplan, er det kommunernes ansvar at give indvindingstilladelser og føre tilsyn med indvindingen.