06-11-2012En omfattende forurening under et tidligere renseri er nu uskadeliggjort. Region Midtjylland har etableret et dræn, således at de giftige opløsningsmidler ikke siver op i bygningen og generer beboerne.

Gennem mere end 30 år var der renseri i en ejendom på Hedeskovvej i Lystrup. Renseriet stoppede i 2003, men da viste undersøgelser, at det havde efterladt en omfattende forurening med chlorerede opløsningsmidler under bygningen.
For at sikre ejendommens beboere imod sundhedsskadelige dampe fra forureningen har Region Midtjylland etableret et såkaldt passivt ventilationsdræn. Det er en række rør, der skal trække eventuelle dampe fra forureningen under huset ud i det fri, så de ikke kan skade indeklimaet i boligen.
Efterfølgende kontrolmålinger viser, at drænet fungerer efter hensigten, og at der således ikke er forhøjede værdier af opløsningsmidler inde i boligen længere. Det passive dræn skal være under huset i mange år frem i tiden, men det vurderes, at afdampningen fra forureningen vil være aftagende, oplyser miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen fra Region Midtjyllands miljøafdeling.

Bedst og billigst
Han arbejder i øjeblikket med seks-syv lignende sager i Aarhus-området, hvor tidligere renserier muligvis kan true både miljøet og menneskers sundhed.
”Løsningen med et passivt dræn er god og billig, fordi det er et engangsindgreb, der ikke skal efterses og vedligeholdes. Den fungerer fint her, men er desværre ikke tilstrækkelig i alle tilfælde”, siger Steffen Gram Lauridsen.

Billedtekst: Indeklimaet er nu sikret i ejendommen i Lystrup, hvor der tidligere blev drevet renseri. Forureningen ligger stadig under bygningen, men de dampe, den måtte afgive, ledes væk fra huset.Flere oplysninger:

Steffen Gram Lauridsen, miljøtekniker
Region Midtjylland
Telefon: 7841 5222
Mobil: 2964 0754
steffen.lauridsen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på Http://www.rm.dk/politik/politikerne


FAKTA OM:
Tri-/tetrachlorehylen:
Trichlorethylen/tetrachlorehylen er chlorerede opløsningsmidler, der blandt andet bruges på renserier samt som affedtningsmiddel i industrien. De chlorerede opløsningsmidler er generelt tungere end vand, så et spild på jordoverfladen vil derfor hurtigt trænge ned i jorden og videre til grundvandet. 1 kilo af stoffet er nok til at forurene en milliard liter grundvand, så det ikke kan bruges som drikkevand. Chlorerede opløsningsmidler er endvidere let flygtige og kan let trænge ind i huse og udgøre et problem for indeklimaet.
Chlorerede opløsningsmidler nedbrydes langsomt i naturen og er giftige. Ved en længerevarende påvirkning er stofferne kræftfremkaldende.

Regionens rolle:
Region Midtjylland kortlægger og undersøger tidligere industri.
Arbejdet udføres for at klarlægge, om der er en risiko for forurening af grundvand eller indeluften i boliger. Senere er regionen også med til at rense de forurenede grunde.