30-04-2013Region Midtjylland går i dybden på områderne miljø og råstoffer og har sin egen specialtilpassede borerig. Formålet er dels at beskytte vores værdifulde grundvand og sikre borgerne mod forurening i boliger og børneinstitutioner og dels at sikre virksomhederne adgang til råstoffer. I maj står der foreløbig følgende opgaver på boreriggens program:

I hele maj er borebilen travlt optaget, først på Skive-egnen og senere i Viborg kommune.
Der udføres 19 indledende undersøgelser, som regionen har prioriteret, samt tre videregående undersøgelser. De indledende undersøgelser gælder især autoværksteder, men også en tankstation og et teglværk skal undersøges.
En stor del af undersøgelserne går både på forureninger, der kan true grundvandet, og forureninger, der kan være risikable for beboerne – eksempelvis hvis børn leger på den forurenede jord, eller der dyrkes grønsager i den.
I Viborg Kommune handler en indledende undersøgelse om et gartneri, der var i funktion fra omkring 1900 til op i 1960erne og på et tidspunkt var Nordens største. Det startede på en grund nær den nuværende Viborg Katedralskole og flyttede senere ud på Gl. Skivevej i Viborg, og regionens undersøgelser skal i første omgang afklare, om der er forurening i forbindelse med gartneriets bygninger. Gartneriets aktive periode ligger tilbage i pesticidernes barndom, men det er dog oplyst, at man allerede i 1956 brugte en motoriseret sprøjte.
Undersøgelserne udføres af COWI A/S.

Info: kaspar.ruegg@ru.rm.dk 7841 1913

FAKTA
Regionens opgaver
Region Midtjylland bruger boreriggen i to forbindelser, nemlig:
• på miljøområdet ved kortlægning og oprensning af jordforurening.
Som hovedregel sker arbejdet på regionens regning for grunde, der ligger oven på værdifuldt grundvand eller rummer bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.

• på råstofområdet, når regionen skal kortlægge forekomsten af råstoffer som eksempelvis sand, ler og grus og udpege råstofgraveområder, hvor kommunerne kan give tilladelse til råstofindvinding.

Meget mobil
Region Midtjyllands borerig er monteret på larvefødder. Boreriggen kan dermed komme omkring på lidt plads – eksempelvis i baggårde og i smalle smøger på industrigrunde. Larvefødderne gør ligeledes, at boreriggen kan anvendes i områder med skrånende terræn og blød bund, eksempelvis gamle lossepladser.
Mellem opgaverne transporteres boreriggen på ladet af en lastbil.
Størstedelen af regionens undersøgelser er rettet mod forholdene i de øverste 10 – 15 meter af jorden og grundvandet, men regionens borerig benyttes også ved undersøgelser ned til 20-25 meters dybde. Skal der endnu dybere boringer til, eksempelvis for at belyse grundvandsforhold, udføres boringerne ofte af eksterne brøndborer firmaer.

Under borearbejdet beskrives de gennemborede jordlag, ligesom der udtages jordprøver til kemiske analyser eller geologisk beskrivelse af råstoffer som ler, sand, grus.
Hvor regionen interesserer sig for grundvandet, placeres der ”filtre” i de vandførende lag, hvilket gør det muligt at måle på grundvandets bevægelser og tage vandprøver til analyser.

Se kort over regionens miljøaktiviteter
Se film om regionens boligundersøgelser (06:23)


Yderligere info om boreriggens planer:
Henrik Larsen, geolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1910 / 2485 7966
henrik.rud@ru.rm.dk