28-06-2013Region Midtjylland går i dybden på områderne miljø og råstoffer og har sin egen specialtilpassede borerig. Formålet er dels at beskytte vores værdifulde grundvand og sikre borgerne mod forurening i boliger og børneinstitutioner og dels at sikre virksomhederne adgang til råstoffer.

I juli vil regionens borebil i uge 29 arbejde på to adresser i Herning, nemlig i Bredgade og på Silkeborgvej. Begge steder er der fundet forurening med klorerede opløsningsmidler – i jorden, i luften og i grundvandet. Forureningen stammer fra to tidligere renserier.
Region Midtjyllands boringer skal afsløre, hvor meget forureningen har bredt sig i grundvandet. Det sker både af hensyn til grundvandsressourcen og indeklimaet i de boliger, der nu findes på stederne. Der er nemlig risiko for, at der kan ske afdampning fra grundvandet og op i boligerne.
Undersøgelserne udføres af det rådgivende firma NIRAS.
Yderligere info: birgitte.larsen@ru.rm.dk


Regionens opgaver
Region Midtjylland bruger boreriggen i to forbindelser, nemlig:
• på miljøområdet ved kortlægning og oprensning af jordforurening.
Som hovedregel sker arbejdet på regionens regning for grunde, der ligger oven på værdifuldt grundvand eller rummer bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.

• på råstofområdet, når regionen skal kortlægge forekomsten af råstoffer som eksempelvis sand, ler og grus og udpege råstofgraveområder, hvor kommunerne kan give tilladelse til råstofindvinding.

Meget mobil
Region Midtjyllands borerig er monteret på larvefødder. Boreriggen kan dermed komme omkring på lidt plads – eksempelvis i baggårde og i smalle smøger på industrigrunde. Larvefødderne gør ligeledes, at boreriggen kan anvendes i områder med skrånende terræn og blød bund, eksempelvis gamle lossepladser.
Mellem opgaverne transporteres boreriggen på ladet af en lastbil.
Størstedelen af regionens undersøgelser er rettet mod forholdene i de øverste 10 – 15 meter af jorden og grundvandet, men regionens borerig benyttes også ved undersøgelser ned til 20-25 meters dybde. Skal der endnu dybere boringer til, eksempelvis for at belyse grundvandsforhold, udføres boringerne ofte af eksterne brøndborer firmaer.

Under borearbejdet beskrives de gennemborede jordlag, ligesom der udtages jordprøver til kemiske analyser eller geologisk beskrivelse af råstoffer som ler, sand, grus.
Hvor regionen interesserer sig for grundvandet, placeres der ”filtre” i de vandførende lag, hvilket gør det muligt at måle på grundvandets bevægelser og tage vandprøver til analyser.

Se kort over regionens miljøaktiviteter
Se film om regionens boligundersøgelser (06:23)


Yderligere info om boreriggens planer:
Henrik Larsen, geolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1910 / 2485 7966
henrik.rud@ru.rm.dk