25-10-2013Natur- og Miljøklagenævnet har afvist 13 klager over den midtjyske råstofplan. Det betyder, at planen kan føres ud i livet efter at have ligget delvist underdrejet i et år.

Regionsrådet for Region Midtjylland har taget de fornødne hensyn til landskabet, grundvandet og eventuelle arkæologiske interesser, da det for godt et år siden vedtog Råstofplan 2012.
Det har Natur- og Miljøklagernævnet afgjort, og dermed falder 13 klagesager, primært fra naboer til graveområder, til jorden.

De 13 klager vedrører otte af de 142 graveområder, som Region Midtjylland har udpeget, samt et enkelt såkaldt interesseområde, der foreløbig kun skal undersøges for at vurdere, hvad det gemmer af råstoffer.

Nul gravning
Klagerne blev indgivet kort efter, at regionens råstofplan blev offentliggjort i september i fjor, og de har betydet, at man ikke kunne begynde at grave de pågældende otte steder.
Formanden for regionsrådet Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling Gert Schou hilser afgørelsen velkommen.
”Det er rart at få Natur- og Miljøklagenævnets ord for, at vi har handlet korrekt. Og så er det dejligt, at planen efter at have ligget mere eller mindre underdrejet i et år kan blive ført ud i livet til gavn for såvel råstoferhvervet som det samfund, som skal bruge råstofferne,” siger Gert Schou – blandt andet med henvisning til de mange motorvejsbyggerier, der sluger store mængder af sten, sand og grus.

Delt opgave
Regionens råstofplan fastlægger, hvor der kan gives tilladelse til at indvinde regionens naturgivne råstoffer – dvs. sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk.
Derimod er det kommunernes ansvar at give indvindingstilladelser og føre tilsyn med selve råstofindvindingen.

Støv, støj og trafik
Langt de fleste af de 13 klager er indgivet af naboer til de områder, der er udpeget som råstofgraveområder. De fleste er private borgere, der frygter støj og trafik fra tunge lastbiler, hvilket måske også kan påvirke ejendomsværdierne.

Der er en enkelt klage fra en virksomhed, der er bange for, at produktionen kan blive generet af støv. Også en indehaver af en antikvitetsforretning er bekymret for støvgener, fordi det kan ridse antikviteterne, når støvet skal fjernes.

En lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening påpeger blandt andet, at graveområdet er lovlig tæt på nogle bakkeøer og desuden vil ødelægge en klit.
Endelig hævder et vandværk, at dets vandforsyningsledning krydser graveområdet og er beskyttet gennem en tinglysning. Dette er dog en problemstilling, der i givet fald skal løses senere, nemlig når nogen eventuelt søger den pågældende kommune om lov til at grave netop der.

Her er der klaget:
Klagerne vedrørte otte såkaldte råstofgraveområder:
1. Høgildgård Plantage i Herning Kommune (2 klager, som blev afvist af klagenævnet som ikke-klageberettigede)
2. Isenvad i Ikast-Brande Kommune (2 klager)
3. Glesborg i Norddjurs Kommune (1 klage)
4. Kirial i Norddjurs Kommune (1 klage)
5. Trustrup i Odder Kommune (1 klage)
6. RAmmelhede i Randers Kommune (1 klage)
7. Glatved i Syddjurs Kommune (3 klager)
8. Tirstrup Øst i Syddjurs Kommune (1 klage)

og et råstofinteresseområde:
1. St. Bredlund i Silkeborg Kommune (1 klage)

Se hele afgørelsen her


Billedtekst: Der kom en enkelt klage i forbindelse med en udvidelse af det eksisterende graveområde Kirial i Norddjurs Kommune. Udvidelsen skal ske til venstre i billedet – mod nord.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Yderligere oplysninger:

Gert Schou, formand for
Regionsrådets rådgivende udvalg
for regional udvikling
Region Midtjylland
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk

Lars Kristiansen, råstofgeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 5193
Mobil: 2963 0511
lars.kristiansen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne


Fakta om råstoffer
30 procent af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område. Det er sten, sand, grus, tørv, ler, moler og kalk.
Mens regionen har ansvaret for at kortlægge råstofferne og efterfølgende at lave en råstofplan, er det kommunernes ansvar at give råstofindvindingstilladelser og føre tilsyn med selve råstofindvindingen.
”Råstofplan 2012 for Region Midtjylland” fastlægger dels de 142 råstofgraveområder, hvor der kan gives tilladelse (af kommunerne) til råstofindvinding, dels de 38 råstofinteresseområder, som Region Midtjylland er i gang med at undersøge og kortlægge for eventuelle fremtidige råstoffer.