24-03-2014Region Midtjyllands indsats for at spore samfundet ind på bioøkonomi vinder genklang i Europa-Kommissionen. Nu er Midtjylland udpeget som foregangsregion og skal sammen med syv andre regioner inddrages i EU's videre arbejde på området.

I løbet af den kommende måned vil samtlige skridt hen imod en midtjysk omstilling til bioøkonomi blive endevendt af det såkaldte Joint Research Centre, JRC.
JRC er Europa-Kommissionens interne forskningscenter, der skal understøtte den europæiske politik med viden om forskning, innovation og markedsudvikling.
JRC har netop udpeget Region Midtjylland som en af otte europæiske foregangsregioner for en højt prioriteret markeds- og samfundsudvikling baseret på biologiske ressourcer. Det skal nu undersøges, præcist hvordan disse otte regioner har grebet arbejdet an, og hvor langt de er kommet. Det vil blandt andet ske igennem spørgeskemaer, som i løbet af april går ud til regionen, videninstitutioner og virksomheder i det midtjyske område.

Direkte dialog
”Vi er rigtig glade for at være med i allerforreste række. Nu kan vi komme direkte i dialog med kommissionen om, hvordan EU kan understøtte samarbejdet mellem regioner og erhvervsliv om den grønne omstilling. Det gælder også spørgsmålet om hvordan EU’s støttemidler bedst gavner den biobaserede økonomi”, siger Henrik Brask Pedersen.
Han er afdelingschef i Regional Udvikling, Region Midtjylland, og repræsenterer regionen i det 27 mand store nationale bio-økonomipanel, som regeringen nedsatte i fjor.

Bredt samarbejde
Anerkendelsen som foregangsregion er et resultat af et tæt samspil mellem Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, Region Midtjylland og BioCluster.dk. Det er ifølge Henrik Brask Pedersen denne type samarbejde, der gør det muligt hurtigt at spotte mulighederne, øve indflydelse i EU-systemet og tjene de midtjyske erhvervs- og forskningsinteresser.
Han hæfter sig samtidig ved budskabet fra sidste års konference ”Fremtidens Landbrug i det biobaserede samfund”. Her blev det efterlyst, at regionen påtager sig en strategisk og samlende rolle.
”Det har vi gjort, og netop nu mødes vi med en lang række parter, der ikke traditionelt har samarbejdet, for at nå en fælles regional strategi”, siger Henrik Brask Pedersen.

Stærke virksomheder
Derudover udmærker den midtjyske region sig ved at have stærke virksomheder i mange led af den værdikæde, der indgår i bioøkonomien. Også de relevante videninstitutioner og forskningsmiljøer findes lige uden for døren, såsom Aarhus Universitet og GTS-institutterne Teknologisk Institut og Agrotech.
Såvel i Region Midtjylland som i Danmark er vi i forvejen dygtige til at udnytte biologiske restprodukter til energiproduktion. Et eksempel er Maabjerg Energy Concept, der styrer mod en fuldskalaproduktion af 2. generations bioethanol. Planen er årligt at producere 80 millioner liter bioethanol og 50 millioner kubikmeter biogas, hvoraf en stor del vil blive forarbejdet til samme kvalitet som naturgas, samt el og fjernvarme svarende til forbruget i 25.000 husstande.

Bedre bioøkonomi
Den bioøkonomiske omstilling handler om at få mest muligt ud af den tilgængelige biomasse, eksempelvis halm og græs, men også gylle og andre spildprodukter fra især fødevareindustrien. Det sker ved først at udvinde deres indhold af højværdistoffer for at lade dem indgå i nye sammenhænge som medicin, ingredienser i fødevarer og foder eller i biobaserede materialer og kemikalier. Dernæst kan man anvende resterne til energiformål eller som gødning.
Omstillingen til bioøkonomi er en del af Europa-Kommissionens strategi, der skal føre os væk fra den økonomiske krise og hen mod et ”mere innovativt, ressourceeffektivt og konkurrencedygtigt samfund, som forener fødevaresikkerhed med bæredygtig brug af fornybare ressourcer til industrielle formål og samtidig sikrer miljøbeskyttelse”.

De andre frontløbere
Ud over Region Midtjylland har EU's forskningscenter udpeget Flandern (Belgien), Sydvestholland (Holland), EmiliaRomagna (Italien), Castillien og Leon (Spanien), Lodz og Vestpommern (Polen), samt Västra Götaland (Sverige).
Den svenske Västra Götaland-region planlægger med udgangspunkt i regionens dominerende skovbrug at udvikle produkter i den kemiske industri, biobaserede materialer og bio-energi og blive den første fossil-uafhængige økonomi i 2030.
Sydvestholland vil booste bioøkonomien ved at forbinde agro-fødevaresektoren med den kemiske industri.
Den belgiske Flandern-region er hjemsted for et af syv åbne bioraffinaderier i Europa, hvor man trækker højværdiprodukter ud af biomassen. Her kan også mindre virksomheder udvikle og afprøve nye produkter og processer.


Billedtekst:
Kortet viser de otte regioner, som EU har udpeget til frontløber-regioner for bio-økonomi i Europa.
Det er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning og mere detaljeret ved at klikke på det.


FAKTA
om biomasse i farver
Man inddeler biomasse i flere kategorier: Grøn biomasse er græs, roer med videre, gul biomasse er halm og andre strå, brun biomasse er træ, grå biomasse er gylle, mens blå biomasse er marin. Dertil kommer forskellige typer af organisk affald fra industri og husholdninger.

FAKTA
om BioCluster.dk
BioCluster er et nationalt klyngeinitiativ, der fokuserer på forretningsmuligheder og innovation i omstillingen til bioøkonomi. Der arbejdes med hele værdikæden fra produktion over logistik til forarbejdning/raffinering af biobaserede produkter.
Bag Biocluster.dk står et konsortium af Region Midtjylland, Aarhus Universitet, Landbrug & Fødevarer, Viborg Kommune, VIBORGegnens Erhvervsråd og Agro Business Park.


Flere oplysninger

Henrik Brask Pedersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1800
henrik.brask@ru.rm.dk


Anne Mette Sørensen Langvad
Udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1807 / 2462 1546
am.langvad@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/