18-03-2014I løbet af i år vil 270 midtjyske borgere og virksomheder få deres grunde undersøgt for forurening. Region Midtjylland har sat 31 mio. kroner af til at afsløre og håndtere forureninger, der kan true vores sundhed, grundvand eller natur.

I løbet af de seneste seks år har Region Midtjylland haft knap 25.000 grunde i kikkerten som muligt forurenede. Nu er langt de fleste enten blevet frikendt eller undersøgt nærmere, og der er lagt en plan for de forureninger, som er blevet afsløret.
I løbet af i år har regionen planlagt at arbejde med de 270 lokaliteter, der er vurderet som de vigtigste at tage fat på. Derudover kommer de boliggrunde, som ejerne løbende beder om at få undersøgt nærmere.
Strategien for regionens miljøarbejde i 2014 blev vedtaget på regionsrådsmødet onsdag, og den beskriver en helhedsorienteret indsats, hvilket betyder samarbejde med en lang række parter, herunder borgere, kommuner, stat, vandværker, embedslæger, rådgivere og universiteter samt de øvrige regioner.

Drift og udvikling
”Området for jordforurening er meget ressourcekrævende, og selv om vi hvert år afsætter 30-40 mio. kroner til at undersøge og håndtere forureninger, bliver vi ikke færdige i de næste mange, mange år. I stedet har vi valgt en meget skarp prioritering, så vi både kan sikre borgernes sundhed og grundvandet og samtidig være med i forreste række, når det gælder om at effektivisere arbejdet”, siger formand for det rådgivende udvalg for regional udvikling Poul Erik Christensen.
”Det betyder, at vi udveksler viden nationalt og internationalt og tager initiativ til at afprøve nye løsninger – teknologisk, metodemæssigt og administrativt. Derudover stiller vi data til rådighed for såvel samarbejdspartnere som offentligheden”, siger Poul Erik Christensen og henviser blandt andet til regionens åbne database over forurenede grunde.
Her kan ejendomsmæglere, advokater, kommuner og private gratis hente information og udskrive attester på alle midtjyske grunde og deres forureningsstatus.
En service, som årligt bruges af flere end 30.000.

Mistænkelig forhistorie
Regionens planlagte opgaver inden for jordforurening fordeler sig over hele regionen. 160 handler om grunde, der alene på grund af deres forhistorie er under mistanke. Det kan være tidligere autoværksteder, renserier, frugtplantager, virksomheder med overfladebehandling eller lignende. Her vil de indledende undersøgelser resultere i en frikendelse eller en kortlægning med henblik på nærmere undersøgelse.

Grundvandet i fare
39 planlagte sager drejer sig om konstaterede forureninger, der vurderes at være til fare for grundvandet. Måske findes der en drikkevandsboring i nærheden af forureningen, og det skal blandt andet undersøges, om undertrykket fra boringen kan påvirke forureningens spredning i jorden.
I nogle tilfælde må forureningen fjernes hurtigt ved at grave jorden væk og erstatte den med ren jord. Det kan være en bekostelig affære, men også besværlig, hvis man skal ind under bygninger for at fjerne jorden. I andre tilfælde ligger forureningen så grundigt indkapslet af eksempelvis et tykt lerlag, at det fornuftigste, når man tager både miljø og økonomi i betragtning, er at lade forureningen ligge og så holde øje med den med jævnlige vandprøver.

Forurening nær boliger
47 kendte forureninger er udvalgt, fordi de vurderes at kunne indebære en risiko for menneskers sundhed. Eksempelvis hvis forureningen ligger under eller ved siden af en boligejendom, og der sker en afdampning af klorerede opløsningsmidler, der kan sive ind i boligerne.
Eller forureningen kan være i tilknytning til en daginstitution, hvor børnene kan komme i kontakt med forurenet jord, når de leger.
For 15 af disse 47 forureninger gælder, at de er undersøgt grundigt, og næste skridt er en afværgeforanstaltning. Det vil sige, at regionen fjerner forureningskilden – graver jorden væk og efterfylder med ren jord – eller sørger for, at den ikke længere er farlig. Dette kan eksempelvis ske ved at etablere sug under en eller flere bygninger og således fjerne de giftige dampe.

Overvågning og drift
Endelig er der planlagt såkaldt drift og monitering af 24 sager. Det er sager, som er fuldt belyst, men hvor regionen enten driver en afværgeforanstaltning, eksempelvis oppumper og renser forurenet vand, eller gennem fortsatte prøver af jord, luft eller vand overvåger en forurening.

Se, hvor regionen vil arbejde i 2014
Se regionens strategi for jordforurening 2014


Billedtekst:
Regionen vil i år undersøge mindst 270 midtjyske grunde for forurening. Her er det Stig Kruchov Andersen-Bach fra Niras, som i december 2013 tog prøver af poreluften i jorden på den tidligere Dantherm-grund i Skive. Han havde især mistanke om spor af freon og klorerede opløsningsmidler. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning på www.ru.rm.dk
Flere oplysninger

Poul Erik Christensen, formand for
regionsrådets rådgivende udvalg
for regional udvikling
Telefon: 2496 9630
poul.erik.christensen@rr.rm.dk

Hans Fredborg, vicedirektør
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1900
hans.fredborg@ru.rm.dk

Holger Lyngklip Strøm
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1935 / 2617 9388
holger.stroem@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne