246 mio. kr. Så stor en projektsum er den lille virksomhed Ejlskov netop blevet præsenteret for. Kunden er kinesisk, og opgaven lyder på samarbejde med kinesiske statsvirksomheder om rensning af forurenet jord i millionbyen Nantong - men projekterne er så store og Kina så komplekst, at både offentlige og private danske kræfter skal i spil for at bringe aftalerne i hus. Dette er en opgave, som regioner på tværs af Danmark nu løfter i fællesskab.

I Kina er jordforureningsproblemerne enorme. Særligt i de tætbefolkede og tæt industrialiserede kinesiske provinser, hvor udviklingen de senere år har betydet, at byerne breder sig rundt om svært forurenede industrigrunde. Kineserne står over for en kæmpe opgave med at fjerne forurening i de ’kemiske huller’, de såkaldte brownfields, som industrien har efterladt, så der kan bygges boliger og etableres landbrugsjord, hvor virksomhederne lå. 

Regioner åbner dørene

Byen Nantong med otte millioner indbyggere er ingen undtagelse. Nantong ligger i Jiangsu-provinsen, og her er den lille Aarhus-baserede virksomhed Eilskov kommet i spil til at være med til at løse problemet. Ejlskov er kommet i dialog med bystyret i forbindelse med arrangementer under Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden har siden januar 2015 haft en aftale med Jiangsu-provinsen om at samarbejde inden for jord- og grundvandsforurening. Region Hovedstadens mål med samarbejdet er at skabe vækst og nye grønne arbejdspladser med afsæt i eksport. Dette er bl.a. sket ved at opbygge relationer til kinesiske myndigheder og fremvise danske tekniske løsninger på kinesiske miljøudfordringer.

”Vi blev kontaktet af Nantongs viceborgmester, dvs. på højeste politiske niveau, og inviteret til at drøfte mulighed for teknisk samarbejde. I Kina er det en meget stor ting, og afgørende er nu, om vi kan følge op på den rigtige måde. Det kan kun ske ved, at vi får dansk politisk opbakning, da denne størrelse projekter kun kan godkendes på højeste niveau,” fortæller Bjørn Andersen, Chief Chemist hos Eilskov.

Historien er kun et af flere eksempler på, hvordan den danske regionale indsats har banet vejen for potentielle afsætningsmuligheder på det kinesiske marked. Også Region Midtjylland har arbejdet for at åbne døren for danske virksomheder med afsæt i sit samarbejde med Sichuan-provinsen. I samarbejde med Horsens Kommune, VIA University College og bystyret i Chengdu afholdt Region Midtjylland i september en Green Tech Workshop, hvor dansk regulering og håndtering af jordforurening, drikkevandsressourcer samt bæredygtige løsninger inden for energi og håndtering af regnvand blev præsenteret. Dette har medført, at der fra kinesisk side efterfølgende er blevet forespurgt på konkrete tilbud af bl.a. dansk udviklet software.

Regioner løfter opgaven i fællesskab

Region Hovedstaden, Region Midtjylland samt Danish Soil Partnership samler nu kræfterne og laver en stærkere fælles indsats. Dette sker ved at lade klyngeorganisationen CLEAN bistå de danske virksomheder med at matche den kinesiske efterspørgsel. CLEAN hjælper på den ene side med at konkretisere den kinesiske efterspørgsel, samtidig med at organisationen bistår virksomhederne med at forme konsortier, som er i stand til at levere den helt rette kombination af rådgivning, produkter og service.

Den danske viden er i høj kurs i Kina

I Danmark har jordforureningsområdet været reguleret i mere end 30 år. Regionerne har i dag stor erfaring med at holde styr på de mange tusind forurenede grunde, der findes i Danmark, så det sikres, at jordforurening ikke ødelægger drikkevand og miljø og påvirker borgernes sundhed. Den danske model for, hvordan vi herhjemme arbejder med at opspore og registrere jordforurening, er kineserne særligt interesserede i. Så den regionale viden skal også i spil, hvis eksporteventyret til Kina skal lykkes. I Kina med de mange statslige virksomheder er aktivt offentligt samspil en vigtig faktor. Det gælder om at have gode relationer på politisk plan, for at større kommercielle projekter kan lykkes.

I verdensklasse

Regionsrådsformand i Region Midt Bent Hansen (S) forklarer:
”Danske virksomheder er i verdensklasse på jordrensnings- og grundvandsområdet og kan fremvise innovative, gennemtestede metoder og løsninger til at håndtere nogle af de miljøudfordringer, som kineserne står over for. Som myndighed kan vi være med til at åbne døre i Kina for den danske miljøsektor og dermed øge potentialet for nye danske, grønne arbejdspladser.”
Sophie Hæstorp Andersen (S) regionsrådsformand i Region Hovedstaden uddyber:
”Jordforurening kender ikke grænser - hverken regionale eller nationale - og i takt med, at kinesiske borgere flytter til byerne, har de også brug for at leve i sunde boligområder uden forurening. Her kan regionernes mangeårige samarbejde med universiteter og virksomheder om at udvikle nye metoder til at rense jord nu komme både Kina og danske virksomheder til gavn såvel som at skabe vækst og arbejdspladser herhjemme.”

Vigtig blåstempling

At der er behov for, at myndigheder og erhvervslivet samarbejder, kan det danske rådgivende ingeniørfirma Geo med ekspertise inden for jord og vand også bekræfte. Projektdirektør John Bastrup fra Geo fortæller:

”I Kina er det uhyre vigtigt for os, at en offentlig myndighed som Region Hovedstaden støtter os og bakker op om vores initiativer. Det er jo en blåstempling af vores arbejde på jord- og vandområdet. Et stempel, som vi kan vise og bruge aktivt over for de kinesiske myndigheder og samarbejdspartnere. Vi har fået en lang række interessante forespørgsler, som vi har prioriteret og konkretiseret, bl.a. nu med hjælp fra CLEAN.”


Fakta

 • Regionsrådet i Region Hovedstaden indgik i januar 2015 en aftale med Jiangsu-provinsen i Kina om at samarbejde inden for jord- og grundvandsforurening. Samarbejdet er en del af Region Hovedstadens engagement i Kina for at fremme erhvervsudviklingen i Greater Copenhagen og Danmark som helhed
 • Region Midtjylland har sammen med Danish Soil Partnership og Via University College siden september 2015 haft en samarbejdsaftale med Sichuan-provinsen om jordforureningsområdet. Region Midtjyllands involvering i Sichuan sker med henblik på at fremme erhvervspotentialet for danske virksomheder inden for miljøsektoren.
 • De danske regioner samarbejder med kommuner, vandforsyninger, universiteter og det private erhvervsliv for at opnå de bedste helhedsløsninger og for at få udviklet nye metoder til undersøgelse og oprensning af forurenet jord. Herigen¬nem skabes øget vækst og flere job i de brancher, der arbejder med grønne løsninger.
 • Samarbejdet omkring aktiviteter i Kina koordineres løbende mellem en række centrale danske aktører, såsom Miljøministeriet, Udenrigsministeriet, Statsministeriet, Bycirklen, Kongehuset, Copenhagen Capacity og Invest in Denmark.
 • Regionerne bruger årligt over 400 mio. kr. på at opspore, undersøge og rense foru¬renede grunde, heraf godt 30 mio. kr. på innovation og udvikling af nye teknikker og metoder.
 • I Kina er jordforureningsproblemet enormt, og den kinesiske regering har afsat 500 mia. kr. til at fjerne forurening.
 •  Læs mere om CLEAN her: http://cleancluster.dk/

Yderligere information hos:

 • Morten Bondgaard, kontorchef, Regional Udvikling, Region Midtjylland, tlf. nr. 7841 1916 
 • Gitte Larsen, konst. enhedschef i Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden, tlf.nr. 2031 4657
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.nr. 7020 9588
 • Region Hovedstadens hjemmeside
 • Region Midtjyllands hjemmeside: www.jordmidt.dk
 • Kasper Dam Mikkelsen, Head of Department, Environment and Smart City, telefon: 3024 2929