22.08.2016

Mandag aften, 22. august, blev der indgået forlig om næste års budget i Region Midtjylland. I et stramt budget er besparelser direkte på sundhedspersonale undgået.

Med undtagelse af Enhedslisten står alle medlemmer af regionsrådet bag den politiske aftale, som mandag aften blev indgået i Region Midtjylland.

Forårets aftale med regeringen om næste års budget gav en vækst på kun 7,5 mio. kr. til Region Midtjylland. Samtidig vokser udgifter til især praktiserende læger, tandlæger, respiratorpatienter i eget hjem og tjenestemandspensioner.

Derfor har der været behov for at spare på en række områder. I alt betyder forliget besparelser for 223,8 mio. kr. Besparelserne er fordelt, så 103,8 mio. kr. sker på drift og 120 mio. kr. på anlæg.

- Besparelserne kommer oven i den store spareplan fra 2015, så regionsrådet har været på en svær opgave. Der er travlt på hospitalerne, og det har derfor været et vigtigt fokus i videst muligt omfang at friholde sundhedspersonalet, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Her falder besparelserne

Forliget dæmmer op for den store vækst i udgifter til praktiserende læger. I alt rummer budgettet besparelser for 20 mio. kr. vedr. praksissektoren. Der er fx tale om at finde besparelser på den medicin, borgerne køber på apoteket med tilskud. Den endelige plan udarbejdes i samarbejde med de praktiserende lægers organisation og forelægges regionsrådet til december.
Samtidig er der aftalt besparelser for 10 mio. kr. på området for tandlæger.

Herudover rummer forliget krav til hospitalerne om bedre ressourceudnyttelse og om at lære af hinanden, når det gælder gode løsninger til at planlægge og udnytte kapaciteten. Initiativet forventes at kunne spare 19,6 mio. kr.

indkøbsområdet skal der spares 20 mio. kr. bl.a. ved i højere grad at konkurrenceudsætte levering af både varer og tjenesteydelser og sikre bedre leverandør- og kontraktstyring.

Administrationen pålægges en særlig besparelse på 1 procent ud over de 2 procent, som regionen hvert år effektiviserer driften med. Det resulterer i en besparelse på 12,6 mio. kr., både på den centrale administration i regionshusene og administrationen på driftsenhederne.

Også privathospitalerne er i fokus. Her er det aftalt at spare 10 mio. kr. ved at behandle patienter på egne hospitaler frem for på privathospitaler.

Den samlede liste over besparelser fremgår af faktabox nederst i pressemeddelelsen.

Analyser

Forligspartierne har aftalt, at der skal gennemføres en række analyser, herunder en ekstern analyse af den præhospitale indsats samt en analyse af akutklinikkernes rolle og funktion.

Anlæg

På anlægssiden udskydes en række investeringer. Regionsrådet får en revurderet investeringsplan forelagt til december.

- Der er tale om tilpasninger af en investeringsplan, som fortsat kan kaldes ambitiøs. Nogle bygningsmæssige forbedringer kommer vi til at vente med, men vi fortsætter de igangværende byggerier som planlagt, siger Bent Hansen.

Regional Udvikling og socialområdet

Regional udvikling og socialområdet har hver deres særskilte økonomi.

Når det gælder regional udvikling, er den økonomiske ramme reduceret med 1 procent som følge af omprioriteringsbidraget i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Bidraget er i Region Midtjylland på 6,1 mio. kr.

På socialområdet er det aftalt med kommunerne, at der i perioden 2016-2018 skal foretages en samlet reduktion af taksterne på minimum 3 % i perioden. Takstreduktionen er fuldt ud gennemført i 2017.


Fakta: Budgetreduktioner i mio. kr. 2017

 • Besparelser på praksisområdet: -20,0
 • Besparelser på tandlægeområdet: -10,0
 • Bedre ressourceudnyttelse baggrund af videndeling på tværs af enheder: -19,6
 • Udmøntning af omprioriteringsbidrag i administration: -12,6
 • Besparelser på indkøbsområdet: -20,0
 • Faldende udgifter til friklinik: -2,0
 • Reduktion af puljer vedrørende samarbejde med kommuner: -7,6
 • Effektiviseringer på vaskeriområdet: -1,0
 • Hjemtrækning fra privathospitaler: -10,0
 • Udvidelse af mobillaborantordning: -1,0
 • I alt: -103,8

Flere oplysninger